Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:doznivani:krasa_narodu_1933

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Krása národů. - 1933 | 2022/03/06 14:49 | current
– ↷ Page moved from cs:prednasky:pro_blizsi_okruh:krasa_narodu_1933 to cs:doznivani:krasa_narodu_1933 Marek Ištvánek
1934-1936 - Plamen - 2015 » Díl I » 32. Krása národů. | 2022/03/05 22:41 | current
– ↷ Page moved from cs:doznivani:1934:plamen:krasa_narodu to cs:doznivani:plamen:dil_i:krasa_narodu Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
 ====== Krása národů. ====== ====== Krása národů. ======
-===== K 19. únoru 1933. ===== 
  
-Kruh Světla svírá nyní zemi, pevně uzavírá se silný obal kolem zeměkoule, aby temnoty nemohly uniknout, a stále silnějším stává se tlak, který všechno zlo mocně stlačuje, takže se musí kruh dění za kruhem uzavřít, aby se tak spojil konec se začátkem. Světelná kopí a světelné šípy sviští, blýskají se světelné meče a Luciferovi trabanti jsou zle tísněni až ku zničení.+Země je nyní sevřena Světlem. Pevně uzavírá se silný obal kolem zeměkoule, aby temnota nemohla uniknout, a stále silnější je tlak, který všechno zlo prudce tiskne takže se musí uzavřít kruh všeho dění, aby se konec spojil se začátkem. Světelná kopí a světelné šípy sviští, světelné meče se blýskají a Luciferovi trabanti jsou velice tísnění až ke zničení.
  
-//Svaté vítězství Světla zde na zemi!// Taková je všemohoucí vůle BožíVšude zavládne Světlo, i ve ech omylech lidstva, jež má nyní poznati Pravdu.+//Svaté vítězství Světla zde na zemi!// Taková je všemohoucí vůle Boha. Světlo bude všudetaké mezi emi omyly lidstva, aby na nich nyní poznalo pravdivost
  
-//Tak se také v Brazílii spojí konec s počátkem. Doba velkých Inků ožije jemnohmotně.// V úžase poznají duchovní úpadek skrze tykteří chtěli inést vzestup s mečem v rucecož ale skrývalo lstivost a záludnost, místo ochrany očekávání čistého pronikání Světla. Vyúčtování nyní musí složit v této zemi všechnoco se smělo kdy tady pohybovat vyvíjet.+Raduj se, ty malý zástupe, který jsi vyvolen k tomu, abys spolupůsobil na tomto nesmírně velikém dění v síle Nejvyššího! Vaše doba započne mnohem rychlejinež si dnes myslíte; neboť přijde znenáhla, es noc! Jste-li silní ve vyčkávánítak samy od sebe vzniknou plody, které máte užívat radostné činnosti jako vyvolené děti svého Pána! Sílakterou ON vám daruje, bude vás chránit v útrapách povznese k čisté radosti, kterou jsou lidští duchové schopni prožívat.
  
-Raduj se, ty malý zástupe, jenž jsi vyvolen k tomu, abys směl spolupůsobit na tomto nezměrně velikém díle v síle Nejvyššího! Vaše doba ijde mnohem rychleji, než dnes myslíte; ijde pojednou neočekávaně a přes noc! Budete-li silni ve vytrvalostitu vzniknou jako samy od sebe plodykterých máte požívat radostném tvoření jako vyvolené dítky svého PánaSílakterou vám ON daruje, ochrání vás ve strastech, a povznese k nejčistší radosti, jakou jste schopni vy lidští duchové pociťovat.+Světový soud vám má inést //korunu,// avšak ne zánik, pracovitý míruplný nový život v ochraně Svatého Grálu, jemuž chcete sloužit s radostným chtěním i výstavbě říše Boží zde na zemipomáhajíce všem lidemkteří se opravdové pokoře vřazují do prazákonů stvoření! Silnínade vší hmotností budou se schopní v nové říši zachvívat vaši duchové, zkrášlujíce vše zaplaveni Světlem
  
-Světový soud má vám inést //korunu// a ne zánik! Nový život plný plodné práce a míru v ochraně Svatého Grálujemuž chcete sloužit radostným chtěním při výstavbě království Božího na zemipomáhajíce všem lidemkteří v opravdové pokoře se podrobí prazákonům Stvoření. V nové říši budou vaši duchové schopni silně se povznést nad veškeru hmotnostvšechno zkrášlí a budou zaplaveni Světlem.+Posílení a rozkvět věrných bude následkem očisty; neboť všechno ekážející má být podle Božích zákonů odmrštěnoi když roztřídění pokřikem označí za nespravedlivé! Světlo a tím spravedlnost bezohledně rozbije chytrost rozumukterá omamně a pokrytecky obklopuje i samotného původcetakže se v myšlení skutečně domnívá ještě být v právu tamkde sám koná bezpráví.
  
-//Když můj zmocněnec nyní vstoupí na brazilskou nivu, je s ním moje síla; neboť skrze něj chci tam působit k započetí konce veškerého dění! Má být naplněno všechnoco se této země týká! Jeho bytí tam položí k tomu základ!//+Nositelůmé síly podaří se taková pouta rozbít mečem čistého chtění, takto neustále udržovaným bez poskvrny ke službě v lidstvuv celém stvoření
  
-Posílení a rozkvět tamních věrných bude důsledkem očistyponěvadž všechno překážející má býti podle „Božských zákonů“ vyvrženoi když s křikem bude chtít toto roztřídění označit jako nespravedlivé! Světlo tím i spravedlnost bezohledně roztříští vychytralosti rozumu, které omamně obklopují i vodce, takže se ve svém myšlení skutečně domnívá, zeje v právu i tam, kde sám dělá bezpráví.+Také k požehnání všech cizích národů má započít nová veliká dobaaby se cítily šťastné na ke které patří a která jejich rase zcela odpovídá, pak dojdou plnému rozkvětu mohou přinést nejbohatší ovoce, aby veškeré jejich sobení jen harmonicky podporovalo celé pozemské lidstvo.
  
-Nositelům mé síly se podaří rozbít taková pouta mečem čistého chtěníkteré udržují stále čisté ke službám pro lidstvo celé Stvoření!+Tak povstane krása! Celá země stane se obrazem krásy, jako by sama vzešla z ruky velikého Stvořiteleprotože pak se budou lidští duchové ve stejném smyslu zachvívat jejich radostné tvoření bude stoupat jako jásavá modlitba díků do světlých výšin, aby tam nahoře zrcadlila veškerou harmonii štěstí, jakou tato země ukazuje!
  
-//Velký duchotec, zakladatel a dce obyvatelstva Brazílie v dávné doběnyní přicházíaby s mým zplnomocněncem vedl svou zemikterá mu kdysi byla svěřena. On bude dy i něm a jeho noha jej povede do místkam vstoupit musí, aby tím započalo splňování, které potom neomezeném vzestupu vyvstane, v rychlejším postupu a nevídaném tempu, aby se všechny kruhy dokončily, a tím v prazákonech Stvoření osvobodily nebo zničily!//+Avšak tato Bohem chtěná krása nemůže nastatpokud dcové svým národůmsvým zemím se snaží vnucovat cizí mravy a obyčejecizí oděvycizí stavební styl bludu, že tím pro jejich národ ichází pokrok. Napodobení není pozvednutínení žádným vlastním dílem! Sjednocení odvislosti je faleš!
  
-Buďte myšlenkách ním po celou dobu!+Nejlepším měřítkem toho je smysl pro krásu, který vám byl dán, abyste poznali, co je těchto věcech správné a co falešné! Oddejte se původnímu, //opravdovému smyslu pro krásu// a pak nemůžete nikdy zbloudit; neboť ten je spojen prazákony stvoření, je výrazem ještě skrytého vědění o dokonalosti, je neomylným ukazatelem cesty pro každého //ducha,// protože jedině všechno //duchovní// v tomto pozdějším stvoření má schopnost, aby při zcela určité zralosti zcela vědomě poznalo skutečnou krásu!
  
-Je to úloha mého vyslance pro zámořík poznání národů, ne jen ke studiu, v oněch zemíchkterým náležís nimiž je podle zákonů Stvoření pořád úzce svázánTím dostane současně schopnostmá určení neustále přeměňovat pro nynější povahu těchto národů, aby tato přeměna této povaze zcela odpovídala lehčeji byla přijímána.+Avšak i v tom jste žel již dlouho potlačovali nezaujaté cítění skrze vám známý pád do hříchu a jeho nešťastné následkyskrze nad­vládu rozumukterý ve všem vytvořil karikatury. Formakterou postavil na místo pojmu opravdové krásyje módní bláznovství, jemuž se velmi ráda podrobila vaše ješitnostMódní bláznovství zcela zasypalo váš smysl pro krásu, pro ušlechtilé, půvabné formykterý byl dán vašemu //duchu// jako vodítko jako opora v tomto hrubém pozemském bytí, takže jste tím tuto velkou oporu museli ztratit vlastní vinou!
  
-Má působit k požehnání všech cizích národůaby se cítily šťastnými na půdě, ke které patří a podle toho pak i jejich rasa dospěla plného rozkvětu a přinesla nejbohatší ovoce a svým harmonickým působením podporovala celé pozemské lidstvo.+Jinak byste ve //všech// životních situacích a //všech// místech vždy ihned cítili//věli,// kde něco není v pořádku, protože všude, kde se nemůže váš smysl pro krásu radostně zachvívat, tam není stvořením přísně podmíněná harmonie //taková,// jaká má být. A kde harmonie schází, tam není ani krása.
  
-\\+Pohleďte na Číňana v cylindru nebo také na Japonce a Turka. Karikatury evropské kultury. Pohleďte na Japonku, která se nyní obléká evropsky, a pohleďte na ni potom, když je ve svém kroji //vlastní// země! Jaký je to rozdíl! Kolik ztratila v kroji, který je její zemi cizí! Je to pro ni velká ztráta. —
  
-Tak povstane krásaCelá země bude obrazem krásyjakoby vyšla ímo z ruky velikého Stvořiteleponěvadž lidští duchové budou se zachvívat stejným způsobem a jejich radostné tvoření bude stoupat jako jásaváděkovná modlitba ke světlým výšinámaby tam nahoře opět zrcadlila všechnu harmonii štěstíjak je bude ukazovat tato země!+//Jedině pozvednutí vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ!// Ve všem má být //vzestup,// a žádný stav klidu. Avšak tento vzestup v pokroku musí vždy nastat na //vlastním// základě a //z něj,// ne však evzetím cizích věcí, jinak to nikdy pokrok není. Slovo samotné ve svém pravém smyslu odmítá odvislost. //Pokrokem// pro národ může být přece jen rozmach tohoco již má, avšak ne převzetí něčeho vypůjčeného. Převzetíkteré se ukazuje ve stávajícímnení žádným pokrokem; již to by muselo vést k uvažování. Vypůjčené nebo převzaté není také vlastnictvím, i když si to člověk přivlastnit chce. Není to samo získánonení to dílo vlastního ducha národa, na které jedině by mohl být hrdý, ba hrdý být musí!
  
-Avšak tato Bohem chtěná krása nemůže nastatpokud vůdcové chtějí svým národům a svým zemím vnutit cizí mravy a obyčejecizí oděvcizí stavební sloh domnění, že tím jejich národy budou přivedeny k pokrokuNapodobení není povznesením, protože to není vlastní dílo! Sjednocení podle cizího vzoru je falešné!+V tom také spočívá velký úkol pro všechny za mořem: Aby se tam stal každý národ velkým //sám v sobě,// zcela ze sebe, z vlastních schopností, které jsou tak rozličné mezi mnohými národy této země. //Všechny// mají rozkvést //podle druhu půdyna které povstaly.// Musí této půdě zůstat přizpůsobenyaby na ní rozvinuly //tu// krásukterá se bude harmonicky zachvívat s ostatními na zemi. Pravá harmonie povstane však právě skrze jejich //rozličnost,// ne snad sjednocením mezi všemi národy. Pokud by to tak bylo chtěno, pak by byla dána také jen //jedna// země a jeden národ. Při tom by však brzy nastal stav klidu a nakonec chřadnutí a odumírání, protože by scházelo občerstvení skrze doplnění!
  
-Nejlepším měřítkem je tu smysl pro krásukterý je vám dán proto, abyste poznali, co je v těchto věcech správné a co falešné! Oddejte se původnímu, //opravdovému smyslu pro krásu// a pak nebudete nikdy bloudit, protože smysl pro krásu jest spojen s prazákony Stvoření je výrazem dosud skrytého vědění o dokonalosti. Je neklamným ukazovatelem cesty pro každého //ducha,// neboť v tomto pozdějším stvoření jedině //všechno// duchovní má schopnost poznati při dosažení určitého stupně zralosti plně, vědomě skutečnou krásu!+I zde pohleďme jen na květiny na loukáchkteré ve své rozmanitosti oživují občerstvujíba obšťastňují!
  
-Avšak i zde jste potlačili nezaujatý cit vám již známým pádem do hříchu jeho neblahými následkynadvládou rozumukterý všechno zkarikovalForma, kterou postavil na místě pojmu opravdové krásyjest módní bláznovstvíjemuž se vašješitnost velmi ráda podrobujeMódní bláznovství úplně zasypalo váš smysl pro krásupro ušlechtilé půvabné formy, jak to bylo dáno vašemu //duchu// jako vodítko a opora v tomto hrubém pozemském bytíTím jste ztratili velkou oporu a to vlastní vinou!+Avšak nedbání těchto zákonů vývoje musí se na národech vymstít; neboť také to vede nakonec k úpadku zánikune ke vzestupuprotože tom schází cokoliv zdravéhoČlověk se nemůže vzpírat ve věcechkterým je jako každý tvor natolik podroben, že nikdy nedosáhne ničeho, kde nevyhoví těmto do stvoření vetkaným živoucím zákonůmKde jedná proti nim a nedbá jich, //musí// dříve nebo později ztroskotat. Čím pozdějitím hůře. Při tom má každý vůdce také nést hlavní zodpovědnost za to, čím pochybil následkem //svého// falešného stanoviskaMusí pak trpět za celý národ, který se ve své nouzi na něj duchovně zavěsí
  
-Jinak byste vždy ve //všech// životních situacích na //všech// místech ihned vycítili a //věděli,// kde něco nesouhlasí, protože všudekde váš smysl pro krásu nemůže se radostně zachvívat, tam není stvořením přísně podmíněná harmonie //takovou,// jakou má být. A kde chybí harmonie, tam není ani krásy.+Opakuji ještě jednou: Povznesení vlastní kultury je jediným pravým pokrokem pro každý národ! Přizpůsobený půdě, klimatu rase! Člověk se musí stát čistém smyslu pevně //zakořeněným ve své půdě,// pokud chce vyrůstat a očekávat pomoc ze Světla! Jen žádné přejímání odlišných národních mravůzvyků a cizích názorů. Zakořenění v půdě je základní podmínkou a jedině to zaručuje zdravísílu a zralost!
  
-Pohleďte na ČíňanaJaponce nebo Turka v cylindru. Jsou to karikatury evropské kulturyPodívejte se na Japonku, která se nyní obléká po evropsku a podívejte se na ní v kroji //její// země! Jaký je to rozdíl! Kolik ztratila krojikterý je cizí její zemi! Je to veliká ztráta pro ni.+Což se člověk ještě dosti nepoučil z chmurných zkušenostíkteré často způsobil s darem své vlastní kultury cizím národům a musel pak prožít jejich úpadek? Jen nemnohé to přivedlo k uvažování o tomAvšak i toto uvažování ujíždělo doposud písku a nenalezlo žádný základna kterém by bylo možné zakotvit.
  
-//Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ!// Ve všem má býti vzestup a ne stav klidu. Avšak tento //vzestup// v pokroku musí být budován na //vlastním// základě a z //něho// vycházet. Nesmí to být přejímání cizích věcíneboť pak to není nikdy pokrok. Slovo samo ve svém pravém smyslu zavrhuje každé opírání se o cizí. //Pokrokem// pro národ může býti jen rozmach toho, co národ již má, nemůže to však býti převzetí něčeho cizího. Že převzetí není žádným pokrokemjeví se již v důsledcích toho, co se dnes stává. Mělo by to vůdce vést ku přemýšlení! Vypůjčené nebo převzaté není také vlastnictvím, i když je tu snaha přivlastnit si to. Není to získánonení to produkt ducha národa, na který jedině může býti hrdým také hrdým býti musí! +Odstranit toto zlouspořádat novýradostný a bohatý život zemích kolem ech moří je pronikavý úkol. Převratné je toto díloprotože ve svých následcích podporuje ozdravuje //všechny// pozemské národy, ba dokonce je obšťastní! Avšak je to nutné jako první //vnější// krok, pokud má harmonie krása mezi mito pozemskými národy slavit své vzkříšení
- +
-A v tom je také hlavní úloha vyslance pro všechny za mořem: Pomoci mi, aby se stal každý národ veliký //sám sobě,// úplně sám ze sebe, z vlastních schopností, které jsou tak rozličné mezi mnoha národy této země. Všechny mají rozkvést podle druhu půdy, na které vznikly. Musí zůstat přizpůsobeny této půdě, aby na ní rozvily //tu// krásu, která se bude harmonicky zachvívat s ostatními na zemi. Pravá harmonie vznikne však právě //rozličností,// ne však sjednocením národů. Kdyby bylo něco takového zamýšleno, pak by byla dána také jen jedna země a jeden národ. Při tom by však brzy nastal stav klidu a konečně choroba a odumírání, poněvadž by chybělo občerstvování doplněním! +
- +
-Pohleďte jen na květiny na lučinách, které právě svou rozmanitostí oživují a občerstvují, ba obšťastňují! +
- +
-\\ +
- +
-Avšak nedbání těchto vývojových zákonů hořce se vymstí na všech národech, neboť to vede na konec jen k úpadku a zhroucení, ne k rozmachu, poněvadž tu chybí nutné zdraví. Člověk nemůže se vzpírat věcem, kterým jako každý tvor je tak dalece podroben, že nikdy nedosáhne ničeho, nedbá-li na tyto živé zákony, vetkané do Stvoření. Kde jich nedbá a jedná proti nim, //musí// dříve nebo později ztroskotat. Čím později, tím hůře. Nepřihlížíme ani k tomu, že vůdce nese hlavní zodpovědnost za to, v čem pochybil, následkem svého falešného stanoviska. Musí pak trpět za celý národ, který ve své tísni na něm duchovně visí! +
- +
-//Toto nově uspořádat, je úloha mého vyslance pro zámoří!// Velké a v odpovědnosti téměř přebohaté působení, ale nádherné, poněvadž mu k tomu budou dány všechny pomoci, pokud jen on sám nutnou vážnost nikdy nedovolí odsunout stranou zachová bezpodmínečnou věrnost vysoké službě spolu se silným chtěním! Opakuji znovu: Jedině povznesení vlastní kultury jest pravým pokrokem pro každý národ! Musí se hodit k půdě, podnebí a rase! Člověk musí v nejčistším smyslu kořenit v půdě, chce-li růst a očekávat pomoc ze Světla. Jen žádné přejímání národních zvyků a mravů či názorů, které jsou jeho podstatě cizí. Zakořenění v půdě jest základní podmínkou a ta samojediná skrývá v sobě ozdravění, sílu a zralost! +
- +
-Což se člověk ještě dost nepoučil ze smutných zkušeností, které vyvolal v mnoha případech tím, že daroval svou vlastní kulturu cizím národům a musel pak vidět jejich úpadek a zánik? Jen málo lidí se nad tím pozastavilo a přemýšlelo o tom. Avšak i toto přemýšlení ztrácelo se dosud v písku a nenalezlo žádného podkladu, na němž by zakotvilo. +
- +
-Odstranit toto zlo a vyvolat nový, radostný a bohatý život v zemích kolem všech moří, jest hlavní úlohou //působení vyslance v jeho dlouhém pozemském životě, plném práce.// +
- +
-V tomto smyslu musí působit, aby všechna pro Zemi nutná základní ustanovení, která já musím dosáhnout, byla přizpůsobena charakteru jednotlivých národů a tam ponechána jejich uskutečňování! V každé zemi podle druhu, který samotný jen //tam// může být přiveden k plnému rozkvětu! Toto dílo znamená převrat, poněvadž v jeho důsledcích dostane se //všem// pozemským národům pomoci, ozdravění a štěstí! +
- +
-//Nyní předstup, Fritzi Halsebande, poklekni ještě jednou před stolem Páně, aby se síla stala __činem!__// +
- +
-„Jdi tedy tam, můj synu, a putuj zeměmi a moři jako můj //první vyslanec Tisícileté říše,// abys zastupoval a přinášel vysoký cíl ve Slově duším, které tam naslouchají. Tím je položen základní kámen. Na této skále mohu postavit stavbu, která má být vystavěna k poctě Nejvyššího!“ +
- +
-(Jda k němu) "Svatou sílu jsem ti dal již v počátku, nyní ji přijmi k činu! Jdi tam k zápasům a k vítězstvím! Amen." +
- +
-Vstaň, vydej se pod ochranou Světla přes moře, a pozdravuj tam hledající duše!+
cs:doznivani:krasa_narodu_1933
Last modified: 2022/03/06 14:49 by Marek Ištvánek