Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:doznivani:krasa_narodu_1933

Krása národů.

K 19. únoru 1933.

Kruh Světla svírá nyní zemi, pevně uzavírá se silný obal kolem zeměkoule, aby temnoty nemohly uniknout, a stále silnějším stává se tlak, který všechno zlo mocně stlačuje, takže se musí kruh dění za kruhem uzavřít, aby se tak spojil konec se začátkem. Světelná kopí a světelné šípy sviští, blýskají se světelné meče a Luciferovi trabanti jsou zle tísněni až ku zničení.

Svaté vítězství Světla zde na zemi! Taková je všemohoucí vůle Boží. Všude zavládne Světlo, i ve všech omylech lidstva, jež má nyní poznati Pravdu.

Tak se také v Brazílii spojí konec s počátkem. Doba velkých Inků ožije jemnohmotně. V úžase poznají duchovní úpadek skrze ty, kteří chtěli přinést vzestup s mečem v ruce, což ale skrývalo lstivost a záludnost, místo ochrany v očekávání čistého pronikání Světla. Vyúčtování nyní musí složit v této zemi všechno, co se smělo kdy tady pohybovat a vyvíjet.

Raduj se, ty malý zástupe, jenž jsi vyvolen k tomu, abys směl spolupůsobit na tomto nezměrně velikém díle v síle Nejvyššího! Vaše doba přijde mnohem rychleji, než dnes myslíte; přijde pojednou neočekávaně a přes noc! Budete-li silni ve vytrvalosti, tu vzniknou jako samy od sebe plody, kterých máte požívat v radostném tvoření jako vyvolené dítky svého Pána! Síla, kterou vám ON daruje, ochrání vás ve strastech, a povznese k nejčistší radosti, jakou jste schopni vy lidští duchové pociťovat.

Světový soud má vám přinést korunu a ne zánik! Nový život plný plodné práce a míru v ochraně Svatého Grálu, jemuž chcete sloužit s radostným chtěním při výstavbě království Božího na zemi, pomáhajíce všem lidem, kteří v opravdové pokoře se podrobí prazákonům Stvoření. V nové říši budou vaši duchové schopni silně se povznést nad veškeru hmotnost, všechno zkrášlí a budou zaplaveni Světlem.

Když můj zmocněnec nyní vstoupí na brazilskou nivu, je s ním moje síla; neboť skrze něj chci tam působit k započetí konce veškerého dění! Má být naplněno všechno, co se této země týká! Jeho bytí tam položí k tomu základ!

Posílení a rozkvět tamních věrných bude důsledkem očisty, poněvadž všechno překážející má býti podle „Božských zákonů“ vyvrženo, i když s křikem bude chtít toto roztřídění označit jako nespravedlivé! Světlo a tím i spravedlnost bezohledně roztříští vychytralosti rozumu, které omamně obklopují i původce, takže se ve svém myšlení skutečně domnívá, zeje v právu i tam, kde sám dělá bezpráví.

Nositelům mé síly se podaří rozbít taková pouta mečem čistého chtění, které udržují stále čisté ke službám pro lidstvo a celé Stvoření!

Velký duch, otec, zakladatel a vůdce obyvatelstva Brazílie v dávné době, nyní přichází, aby s mým zplnomocněncem vedl svou zemi, která mu kdysi byla svěřena. On bude vždy při něm a jeho noha jej povede do míst, kam vstoupit musí, aby tím započalo splňování, které potom v neomezeném vzestupu vyvstane, v rychlejším postupu a nevídaném tempu, aby se všechny kruhy dokončily, a tím v prazákonech Stvoření osvobodily nebo zničily!

Buďte v myšlenkách s ním po celou dobu!

Je to úloha mého vyslance pro zámoří, k poznání národů, ne jen ke studiu, v oněch zemích, kterým náleží, s nimiž je podle zákonů Stvoření pořád úzce svázán. Tím dostane současně schopnost, má určení neustále přeměňovat pro nynější povahu těchto národů, aby tato přeměna této povaze zcela odpovídala a lehčeji byla přijímána.

Má působit k požehnání všech cizích národů, aby se cítily šťastnými na půdě, ke které patří a podle toho pak i jejich rasa dospěla plného rozkvětu a přinesla nejbohatší ovoce a svým harmonickým působením podporovala celé pozemské lidstvo.


Tak povstane krása! Celá země bude obrazem krásy, jakoby vyšla přímo z ruky velikého Stvořitele, poněvadž lidští duchové budou se zachvívat stejným způsobem a jejich radostné tvoření bude stoupat jako jásavá, děkovná modlitba ke světlým výšinám, aby tam nahoře opět zrcadlila všechnu harmonii štěstí, jak je bude ukazovat tato země!

Avšak tato Bohem chtěná krása nemůže nastat, pokud vůdcové chtějí svým národům a svým zemím vnutit cizí mravy a obyčeje, cizí oděv, cizí stavební sloh v domnění, že tím jejich národy budou přivedeny k pokroku. Napodobení není povznesením, protože to není vlastní dílo! Sjednocení podle cizího vzoru je falešné!

Nejlepším měřítkem je tu smysl pro krásu, který je vám dán proto, abyste poznali, co je v těchto věcech správné a co falešné! Oddejte se původnímu, opravdovému smyslu pro krásu a pak nebudete nikdy bloudit, protože smysl pro krásu jest spojen s prazákony Stvoření a je výrazem dosud skrytého vědění o dokonalosti. Je neklamným ukazovatelem cesty pro každého ducha, neboť v tomto pozdějším stvoření jedině všechno duchovní má schopnost poznati při dosažení určitého stupně zralosti plně, vědomě skutečnou krásu!

Avšak i zde jste potlačili nezaujatý cit vám již známým pádem do hříchu a jeho neblahými následky, nadvládou rozumu, který všechno zkarikoval. Forma, kterou postavil na místě pojmu opravdové krásy, jest módní bláznovství, jemuž se vaše ješitnost velmi ráda podrobuje. Módní bláznovství úplně zasypalo váš smysl pro krásu, pro ušlechtilé půvabné formy, jak to bylo dáno vašemu duchu jako vodítko a opora v tomto hrubém pozemském bytí. Tím jste ztratili velkou oporu a to vlastní vinou!

Jinak byste vždy ve všech životních situacích a na všech místech ihned vycítili a věděli, kde něco nesouhlasí, protože všude, kde váš smysl pro krásu nemůže se radostně zachvívat, tam není stvořením přísně podmíněná harmonie takovou, jakou má být. A kde chybí harmonie, tam není ani krásy.

Pohleďte na Číňana, Japonce nebo Turka v cylindru. Jsou to karikatury evropské kultury. Podívejte se na Japonku, která se nyní obléká po evropsku a podívejte se na ní v kroji její země! Jaký je to rozdíl! Kolik ztratila v kroji, který je cizí její zemi! Je to veliká ztráta pro ni.

Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ! Ve všem má býti vzestup a ne stav klidu. Avšak tento vzestup v pokroku musí být budován na vlastním základě a z něho vycházet. Nesmí to být přejímání cizích věcí, neboť pak to není nikdy pokrok. Slovo samo ve svém pravém smyslu zavrhuje každé opírání se o cizí. Pokrokem pro národ může býti jen rozmach toho, co národ již má, nemůže to však býti převzetí něčeho cizího. Že převzetí není žádným pokrokem, jeví se již v důsledcích toho, co se dnes stává. Mělo by to vůdce vést ku přemýšlení! Vypůjčené nebo převzaté není také vlastnictvím, i když je tu snaha přivlastnit si to. Není to získáno, není to produkt ducha národa, na který jedině může býti hrdým a také hrdým býti musí!

A v tom je také hlavní úloha vyslance pro všechny za mořem: Pomoci mi, aby se stal každý národ veliký sám v sobě, úplně sám ze sebe, z vlastních schopností, které jsou tak rozličné mezi mnoha národy této země. Všechny mají rozkvést podle druhu půdy, na které vznikly. Musí zůstat přizpůsobeny této půdě, aby na ní rozvily tu krásu, která se bude harmonicky zachvívat s ostatními na zemi. Pravá harmonie vznikne však právě rozličností, ne však sjednocením národů. Kdyby bylo něco takového zamýšleno, pak by byla dána také jen jedna země a jeden národ. Při tom by však brzy nastal stav klidu a konečně choroba a odumírání, poněvadž by chybělo občerstvování doplněním!

Pohleďte jen na květiny na lučinách, které právě svou rozmanitostí oživují a občerstvují, ba obšťastňují!


Avšak nedbání těchto vývojových zákonů hořce se vymstí na všech národech, neboť to vede na konec jen k úpadku a zhroucení, ne k rozmachu, poněvadž tu chybí nutné zdraví. Člověk nemůže se vzpírat věcem, kterým jako každý tvor je tak dalece podroben, že nikdy nedosáhne ničeho, nedbá-li na tyto živé zákony, vetkané do Stvoření. Kde jich nedbá a jedná proti nim, musí dříve nebo později ztroskotat. Čím později, tím hůře. Nepřihlížíme ani k tomu, že vůdce nese hlavní zodpovědnost za to, v čem pochybil, následkem svého falešného stanoviska. Musí pak trpět za celý národ, který ve své tísni na něm duchovně visí!

Toto nově uspořádat, je úloha mého vyslance pro zámoří! Velké a v odpovědnosti téměř přebohaté působení, ale nádherné, poněvadž mu k tomu budou dány všechny pomoci, pokud jen on sám nutnou vážnost nikdy nedovolí odsunout stranou a zachová bezpodmínečnou věrnost vysoké službě spolu se silným chtěním! Opakuji znovu: Jedině povznesení vlastní kultury jest pravým pokrokem pro každý národ! Musí se hodit k půdě, podnebí a rase! Člověk musí v nejčistším smyslu kořenit v půdě, chce-li růst a očekávat pomoc ze Světla. Jen žádné přejímání národních zvyků a mravů či názorů, které jsou jeho podstatě cizí. Zakořenění v půdě jest základní podmínkou a ta samojediná skrývá v sobě ozdravění, sílu a zralost!

Což se člověk ještě dost nepoučil ze smutných zkušeností, které vyvolal v mnoha případech tím, že daroval svou vlastní kulturu cizím národům a musel pak vidět jejich úpadek a zánik? Jen málo lidí se nad tím pozastavilo a přemýšlelo o tom. Avšak i toto přemýšlení ztrácelo se dosud v písku a nenalezlo žádného podkladu, na němž by zakotvilo.

Odstranit toto zlo a vyvolat nový, radostný a bohatý život v zemích kolem všech moří, jest hlavní úlohou působení vyslance v jeho dlouhém pozemském životě, plném práce.

V tomto smyslu musí působit, aby všechna pro Zemi nutná základní ustanovení, která já musím dosáhnout, byla přizpůsobena charakteru jednotlivých národů a tam ponechána jejich uskutečňování! V každé zemi podle druhu, který samotný jen tam může být přiveden k plnému rozkvětu! Toto dílo znamená převrat, poněvadž v jeho důsledcích dostane se všem pozemským národům pomoci, ozdravění a štěstí!

Nyní předstup, Fritzi Halsebande, poklekni ještě jednou před stolem Páně, aby se síla stala činem!

„Jdi tedy tam, můj synu, a putuj zeměmi a moři jako můj první vyslanec Tisícileté říše, abys zastupoval a přinášel vysoký cíl ve Slově duším, které tam naslouchají. Tím je položen základní kámen. Na této skále mohu postavit stavbu, která má být vystavěna k poctě Nejvyššího!“

(Jda k němu) “Svatou sílu jsem ti dal již v počátku, nyní ji přijmi k činu! Jdi tam k zápasům a k vítězstvím! Amen.”

Vstaň, vydej se pod ochranou Světla přes moře, a pozdravuj tam hledající duše!

cs:doznivani:krasa_narodu_1933
Last modified: 2022/03/06 14:49 - Marek Ištvánek