Abd-ru-shin

Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


Sidebarcs:odpovedi:54_sluzba_gralu

54. Služba Grálu.

Otázka:

Co jest služba Grálu?

Odpověď:

Služba Grálu jest plnění Božské vůle bez ohledu na vůli lidí a na přání lidí.

Pojem „služba Grálu“ nesmí být libovolně rozšiřován. Stoupenec Poselství Grálu není též současně ve službě Grálu. Neboť on pouze přijímá osobní užitek z Poselství, aby nalezl cestu ke Světlu a šel po ní. Tím přijde do říše Boží, aniž by bylo při tom nutno mluvit o službě Grálu.

Služba Grálu samotná vyžaduje mnohem více. Mnohým lidským duchům jest otevřena ovšem k tomu cesta, ale jen nemnohým je nakonec souzeno, aby tohoto cíle skutečně dosáhli. I pro lidské duchy, kteří již dlí v duchovní říši, jest hrad Grálu ještě tak vzdálen, že se to pozemsky nedá ani domyslet. Jedině „vzdání se sebe sama“, správně pochopené, jest krokem, o němž se lidští duchové domnívají, že jej již učinili, avšak … to žije jen v jejich představách. Toto vzdání se sebe sama není vůbec žádným rozplynutím se, nebo vstoupením do snivé Nirvány dle orientálních představ, nýbrž jest to nejsilnější myslitelná, sebe plně vědomá čilost, nejvyšší stupeň osobní činnosti. Něco zcela jiného, než jak si to představují pohodlní lidští duchové. Tento stav je daleko nad nynější lidskou chápavost. Ze všeho, dosud o tom vymyšleného, můžeme předpokládat přibližně pravý opak toho, abychom vystihli to pravé. Čtenáři mají se však spokojit, že nalezli cestu ke Světlu a mohou stoupat vzhůru. To jest již ona vytoužená blaženost, to nejvyšší, po čem skutečně dobrý člověk může toužit. Jest to koruna lidského života.

cs/odpovedi/54_sluzba_gralu.txt · Last modified: 2020/07/07 23:50 (external edit)