Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


de:werk:start

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Deutsch » Gesammelte Werke | 2024/01/28 12:03 | current
Marek Ištvánek
English » Collected works | 2024/01/26 14:57 | current
Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Gesammelte Werke ====== +====== Collected works ====== 
-===== des Herrn Abdruschin =====+===== of Lord Abdrushin =====
  
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-{Navigation|NamespaceLink|de}\\ +{Navigation|NamespaceLink|en}\\ 
-{Navigation|LastTreeChange|de|Date}+{Navigation|LastTreeChange|Date}
 </WRAP> </WRAP>
  
 ---- ----
  
-Einst //durfte der Mensch im sich// entwickelnden Werke Gottes, //in der Schöpfung,// aus deren geistigem Teil er hervorging//zum Erwachen kommen,// um sich selbst bewußt zu werden und sich in die Strömungen des göttlichen Willens und der Liebe helfend einzufügen, um in Einklang zu ertönen und //zur Ehre// seines Schöpfersdes Höchstender Quelledes Allmächtigen //Gottes// sich selbst und seine Umgebung mit geistigem Licht zu durchglühen.+Kdysi dávno //bylo dovoleno člověku probouzet se// v rozvíjejícím se Díle Božím, //ve Stvoření,// z jehož duchovní části vyšelaby se uvědomil a pomocně vřadil do proudů Boží Vůle a Láskyaby zazníval v jednotném souladu a prožhavil sebe i své okolí duchovním světlem //ke cti// svému StvořiteliNejvyššímuZdrojivšemohoucímu //Bohu.//
  
-Auf dieser Reise zurück in die Heimat ins geistige Paradies hat sich jedoch mancher Menschder sich in den niederen Stofflichkeiten entwickelt hatdafür entschiedenvon seiner wahren Menschlichkeit und Gutherzigkeit abzuweichenund ist dadurch aus dem Gleichgewicht geraten und hat begonnen, gegen den harmonischen Fluss des Lichtes zu anzustoßen, dem er sich damit entgegengestellt und eine Unstimmigkeit hineingebracht hatte, die ihn rückwirkend verletzt hat.+Na této cestě zpět Domů do duchovního ráje se však mnohý člověkrozvíjející se v níže položených hmotnostechrozhodl odchýlit se od svého pravého lidství a dobrosrdečnosti a dostával se tak z rovnováhy a začal narážet na harmonické proudění světlaproti němuž se tím stavěl a vnesl do něj nesouladkterý ho zpětně zraňoval.
  
-Einige waren sich dessen jedoch bewusst und wollten sich mit der Schöpfung neu ausrichtenum sich weiter zu vervollkommnen und um ermutigend und kreativ zu wirkenMit aller Kraft wurden sie durch andere daran gehindert und so liefen sie Gefahr, in die durch die Disharmonie entstandene Dunkelheit zu geraten.+Někteří si to však uvědomovali a chtěli se opět sladit se Stvořenímaby se dále zdokonalovali a působili povzbudivě a tvořivěDalší jim v tom ale usilovně bránili a hrozilo jejich stržení do temnot vzniklých nesouladem.
  
-Denjenigen jedochdie eine lichte Verbindung mit den Höhen aufrechterhalten wollten, //sendete das Licht viele Hilfen,// damit sie aushalten und gestärkt nach Hause zurückkehren konntenViele Helfer waren beteiligt und bereiteten den Wegum den Allerhöchstenden Gottessöhnen //Jesus und Immanuel,// die von Gott dem Vater gesandt wurdendie perfekte //Hilfe im Wort der Liebe und der Wahrheit// zu bringen.+Pro tykteří si chtěli udržet světlé spojení s výšinamivšak //Světlo vyslalo mnohé pomoci,// aby vydrželi a vrátili se posilněni DomůMnoho pomocníků se na tom podílelo a připravovalo cestyaby pomohli Těm Nejvyšším, Božím Synům, //Ježíši a Imanueli,// které Bůh Otec vyslalpřinést dokonalou //pomoc ve Slově Lásky a Pravdy.//
  
-Die //Gralsbotschaft ist// dieses //Wort,// das geschrieben wurde als die letzte Rettungsmöglichkeit der Menschendie zum Lichtzu Gott strebenund sie baut auf dem Worte Jesu aufbaut es weiter aufwie Jesus selbst sagte:+//Poselství Grálu je// tímto //Slovem// sepsaným k poslední možnosti záchrany těch lidíkteří usilují ke Světluk Bohua navazuje na Ježíšovo Slovokteré dále rozvíjíjak sám Ježíš pravil:
  
-Noch vieles habe ich euch zu sagenaber ihr könnt es jetzt nicht tragenWenn aber jener kommtder Geist der Wahrheitwird er euch in die ganze Wahrheit führenDenn er wird nicht aus sich selbst heraus redensondern er wird sagenwas er hörtund euch verkündenwas kommen wirdEr wird mich verherrlichendenn er wird von dem Meinen nehmen und es euch kundtunAlleswas der Vater hatist meindarum habe ich gesagtdass er von dem Meinen nehmen und es euch kundtun wird. ((Die BibelJohannes 16, 12-15))+Měl bych vám ještě mnoho jiného říciale teď byste to nemohli snéstAle až přijde onDuch pravdyuvede vás do celé pravdyOn totiž nebude mluvit sám ze sebeale bude mluvit toco uslyšía oznámí vámco má přijítOn mě oslavíprotože z mého vezme a vám to oznámíVšechnoco má Otecje mojeproto jsem řeklže z mého vezme a vám to oznámí. ((BibleJan 16, 12-15))
  
-Und das //Wort der Botschaft// ist hier wie ein //Lichtseil,// das //nach Hause// führt. Herr [[de:abdrushin:|Abdrushin]] hat sie allmählich in eine irdische Form gebracht ((im deutschen Originales gibt auch Übersetzungen in viele andere Sprachen)) und in ihrem weisen Aufbau die Stufen und den Weg festgelegt, der den Menschen dazu führtseine eigene Verantwortung zu übernehmen und in Harmonie mit der Schöpfung zu leben:+//Slovo Poselství je// zde jako //světelné lano k Domovu.// Pán [[en:abdrushin:|Abdrushin]] ho postupně připravil do pozemské formy ((v původním německém jazycejiní připravili překlady do mnoha dalších jazyků)) a stanovil v jeho moudré výstavbě tuto posloupnost a cestukterá vede člověka k přijetí vlastní zodpovědnosti a životu v souladu se Stvořením:
  
-  - //[[de:gralsbotschaft:1931:|Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft]]// +  - //[[de:gralsbotschaft:1931:|Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft]]// (//[[en:grail_message:1931:|In the Light of the Truth - The Grail Message]]//) 
-  - //[[de:nachklange:1934:|Nachklänge zur Gralsbotschaft]]// + [[de:nachklange:1934-1936:|Nachfolgende Vorträge]]+  - //[[de:nachklange:1934:|Nachklänge zur Gralsbotschaft]]// + [[de:nachklange:1934-1936:|Nachfolgende Vorträge]] (//[[en:resonances:|Resonances to the Grail Message]]//)
  
-Man kann dann die geistigen Schätze des gesamten Werkes weiter erschließendie auf der Botschaft weiter aufbauen, und auch ihre [[de:werk:chronologisch|historische Entwicklung]] betrachten. ((Einige Inhalte [[de:werk:zugang|sind nicht frei zugänglich]]))+Pak lze pokračovat v dalším otevírání duchovních pokladů celého dílakteré Poselství ještě více rozvíjí a podívat se i na jeho [[cs:dilo:historie:|historický vývoj]]. ((některý obsah [[en:works:access|není volně přístupný]]))
  
-//Mögen so viele Wesen wie möglich zum Licht zurückkehrendamit sie in Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber leben können.//+//Nechť se ke Světlu domů navrátí co nejvíce bytostíaby mohly žít radostně v díku Bohu.//
  
 <WRAP rightalign> <WRAP rightalign>
 Marek Ištvánek\\ Marek Ištvánek\\
 1. 2021 1. 2021
- 
-Der Übersetzung aus dem [[cs:dilo:|Tschechischen]]:\\ 
-Květa Krzistetzko\\ 
-4. 2022 
 </WRAP> </WRAP>
  
 ---- ----
  
-{Navigation|ContentList|de|-de:werk:}+{Navigation|ContentList|en|-en:works}
  
 ---- ----
Line 49: Line 45:
 {Navigation|ContentList} {Navigation|ContentList}
  
-===== In anderen Sprachen ===== +  * [[de:werk:buecher:|Electronic books]]
- +
-{Navigation|Versions|NoRoot|NoDiff|NoCurrent}+
de:werk:start
Last modified: 2024/01/28 12:03 - Marek Ištvánek