Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


de:nachklange:1934-1936:reinigende_flammengarben

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Deutsch » Nachklänge zur Gralsbotschaft » 1934-1936 » 91. Reinigende Flammengarben. | 2022/03/06 14:30 | current
– ↷ Page moved from de:vortrage:veroffentlichte:1934-1936:reinigende_flammengarben to de:nachklange:1934-1936:reinigende_flammengarben Marek Ištvánek
Česky » Doznívání k Poselství Grálu » 1934-1936 - Plamen - 2015 » Díl II » 32. Očisťující plamenné snopy. | 2022/03/05 22:42 | current
– ↷ Page moved from cs:prednasky:doznivani_2_plamen:ocistujici_plamenne_snopy to cs:doznivani:plamen:dil_ii:ocistujici_plamenne_snopy Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Reinigende Flammengarben. ======+====== Očisťující plamenné snopy. ======
  
-Auch heute feiern viele Menschen wieder Weihenachtdie von dem Gottessohne Jesus wissen und an seine Art und Sendung glauben.+Také dnes opět oslavují Vánoce mnozí lidékteří ví o Synu Božím Ježíši a věří v jeho podstatu a poslání.
  
-Trotzdem die Art der Sendung von den Menschen nicht in rechter Form erkannt wurdeweil viele denkendaß er nur gekommen warum für sie auf der Erde hier zu leiden und zu sterbenso gibt es doch auch manche unter ihnendie in //reinstem Wollen// zu Gott beten und ihm danken für die Sendung seines Sohnes.+Přestože podstata poslání nebyla lidmi poznána v pravé forměprotože se mnozí domnívajíže přišel jenaby pro ně zde na zemi trpěl a zemřeltak přece jsou mezi nimi také mnozíkteří se v //nejčistším chtění// modlí k Bohu a děkují Mu za poslání Jeho Syna.
  
-Und //diesen// Menschen soll geholfen werden um ihres reinen Wollens willenwenn auch durch Schmerz und Leidso es nicht anders möglich ist, sie zum Erkennen ihres Irrtumes zu bringen!+//těmto// lidem má být pomoženo kvůli jejich čistému chtěníi když také skrze bolest a utrpenípokud je jinak není možné přivést k poznání jejich omylu!
  
-Es ist der Schmerzdas Leid dann eine Tat der größten Liebewelche ihnen nochmals helfen willdamit ihr reines Wollen nicht verloren gehe nur um eines falschen Lernbegriffes halberden sie durch die Schulen und die Kirchen in sich aufgenommen haben und nun jetzt nicht freiwillig mehr davon lassen könnenweil sie fürchtendadurch ohne Halt zu werden und sich irdisch Anfeindungen auszusetzen.+Tato bolestutrpení je pak aktem největší láskykterá jim ještě jednou chce pomociaby se jejich čisté chtění neztratilo jen kvůli falešně naučenému pojmukterý přijali do sebe skrze školy a církve a nyní od něj nedovedou již dobrovolně upustitprotože se obávajíže tím budou bez opory a vydáni všanc pozemskému osočování.
  
-//Den// Menschen soll geholfen werdenDoch nicht denendie gleich ihnen irre geführt wurdenaber nicht das großereine Wollen in sich tragensondern LauheitOberflächlichkeitGleichgültigkeit in allem, was mit diesem Feste in Verbindung stehtAuch denen nichtwelche das Fest nur als ein irdischesnicht aber als ein geistiges betrachten aus Gewohnheit!+//Těmto// lidem má být pomoženoAvšak ne těmkteří stejně jako oni byli bludně vedeniale nenesou v sobě veliké čisté chtěnínýbrž vlažnostpovrchnostlhostejnost ve všemco je spojeno s tímto svátkemTaké ne těmkteří ze zvyku považují tento svátek jen za pozemskýne však za duchovní!
  
-Für diese trägt der Liebesstrahlder heute und zum Feste des Strahlenden Sternes durch die Flammen des Gerichtes dringtnicht frohe Hilfesondern Abwehr in sichdaß sie stürzen müssen im Gericht!+Pro ně v sobě nepřináší paprsek láskykterý dnes a ke slavnosti Zářící Hvězdy proniká skrze plameny souduradostnou pomocnýbrž odvrženítakže se musí v soudu zřítit!
  
-Der Strahl der Liebeder heute seit Monden nun zum ersten Male wieder diese Erde trifftist Vorbote der Gottesliebe selbstwelche sich langsam wieder ihrer Erdenhülle zubewegtder Bahn des Sternes folgendder nun fordernd in der Urkraft seiner geistigen Beschaffenheit der Erdenmenschheit immer näher kommt.+Paprsek láskykterý dnes poprvé po měsících opět zasahuje tuto zemije zvěstovatelem Boží lásky samotnékterá se pozvolna opět přibližuje své pozemské schráněsleduje dráhu hvězdyjež nyní požadujíc v prasíle své duchovní podstaty neustále se přibližuje pozemskému lidstvu.
  
-Er braust heranals Bote Gottesals ein Zeuge dessender gesendet wurdeum den Allheiligen Willen zu erfüllen!+Žene se blížjako posel Bohajako svědek tohokterý byl poslánaby naplnil všesvatou vůli!
  
-Er machet dabei alles //neu;// denn durch ihn bricht zusammenstürzet das, was im Gericht zum Sturz gezeichnet worden istEr bringt die //Auslösung// dazu. In seinem Strahle werdet Ihr das //Grobstoffliche// nun erleben!+Činí při tom všechno //novým;// neboť skrze ni se zhroutí a klesne toco bylo v soudu označeno k páduPřináší k tomu //rozuzlení.// V jejím paprsku to prožijete nyní //hrubohmotně!//
  
-Es ist schöpfungsgesetzmässige Auslösung des schon geschehenen Gerichtes in der groben Stofflichkeitwie sie verheissen ist seit langem! //Gerichtet// ist bereits ein jeder Mensch nach seinen Werkendie sein Inneres erkennen lassen.+Je to zákonům stvoření odpovídající rozuzlení již probíhajícího soudu v hrubé hmotnostijak je již dlouho zaslíbeno! //Souzen// je již každý člověk podle svého dílakteré dává poznat jeho nitro. Za tato díla nelze označit jeho hrubohmotná díla, která dává lidem na //odiv,// nýbrž účinky jeho //pravého// chtění, které před lidmi často skrývá.
  
-Unter diesen Werken sind nicht seine grobstofflichen Werke zu bezeichnendie er vor den Menschen //sehen// läßtsondern die Auswirkungen seines //wahren// Wollens das er vor den Menschen oft verbirgt.+Účinky jeho chtění ukazují se jako jeho dílakterá jsou v zákonitémsamočinném tkaní tohoto stvoření nejprve lidem neviditelná, jak jsem v Poselství již vylíčil, která jsou však se svým zploditelem ve spojení a která se časem musí v hrubohmotnosti citelně a také viditelně projevit.
  
-Die Auswirkungen seines Wollens zeigen sich als seine Werke, welche im gesetzmässigen, selbsttätigen Weben dieser Schöpfung für die Menschen zuerst unsichtbar verbleiben, wie ich in der Bot­schaft schon geschildert habe, die aber mit ihrem Erzeuger im Zusammenhange stehen, sich auch mit der Zeit im Grobstofflichen fühlbar und auch sichtbar machen müssen.+A tento Boží soud nastal již všude! Duchovně se projevil okamžitě a nyní děje se také jemnohmotně.
  
-Und dieses Gottgericht ist überall bereits erfolgt! Geistig hat es sich sofort ausgewirkt und nun ist es auch feinstofflich geschehen.+Útočící zářící hvězda je však nyní klíčem, který uzavírá dění v hrubé hmotnosti a dokončuje zde to, co již v duchovnu a jemnohmotnu proběhlo.
  
-Der anstürmende Strahlende Stern ist jedoch nun der Schlüsselwelcher das Geschehen in der groben Stofflichkeit erschließt und hier vollendetwas schon in dem Geistigen und in der Feinstofflichkeit vor sich ging.+Síla hvězdy //rozbije// zdikteré si člověk kolem sebe sám zbudovala dá mu pocítit soud, kterému se pod hrubohmotnou ochranou svého pozemského těla mohl ještě doposud plíživě vyhýbat.
  
-Die Kraft des Sternes //bricht// die Mauernwelche der Mensch um sich selber baute, sie läßt ihn das Gericht empfinden, an welchem er unter der grobstofflichen Deckung seines Erdenkörpers bisher noch vorüberschleichen konnte.+Hvězda je klíčem k hrubohmotnému děníkteré je ve všem bytostnými pomocníky připraveno!
  
-Der Stern ist Schlüssel zum grobstofflichen Geschehendas in allem von den wesenhaften Helfern vorbereitet ist!+Tím je však nyní také posledním voláním ke všemu pozemskému lidstvuposlední výstrahou, která v rychlejším, ba bezprostřednějším následku přináší s sebou také konec, který může být začátkem jen pro //ty// lidi, kteří se nyní chtějí podrobit Božím zákonům, zcela bezpodmínečně, v pokorném uctívání Boha Otce, který jedině je jejich Pán po veškerou věčnost!
  
-Damit wird er jedoch auch nun zum letzten Ruf an alle Erdenmenschheitzur letzten Warnung, die in schneller, ja unmittelbarer Folge auch das Ende mit sich bringt, das nur für //die// Menschen zum Anfang werden kann, die sich den Gottgesetzen nunmehr fügen wollen, ganz bedingungslos, in demütiger Anbetung Gottvaters, der allein ihr Herr ist bis in alle Ewigkeit!+I když se ve svém vlastním chtění snažili od Něj odvrátit a vytvořili si jimi samými zvolené modlykteré nyní budou ze svých podstavců všemohoucností Boží svrženy a řítíce se v pádu rozdrtí //ty,// jimiž byly na ně povýšeny.
  
-Auch wenn sie sich in ihrem Eigenwollen von ihm abzuwenden suchten und sich selbstgewählte Götzen schufendie von ihren Sokkeln von der Allmacht Gottes nun herabgestoßen werdenauf //die// stürzend und sie in dem Sturze mit zermalmendvon denen sie dazu erhöhet wurden.+Lidéstojíte v doběza jejíž ostrost musíte Bohu děkovatprotože jen ta vám může přinést záchranu tím, že vás probudí z hlubokého spánku, kterému jste skrze své vlastní chtění propadli!
  
-MenschenIhr steht in einer Zeitfür deren Schärfe Ihr Gott danken müßtweil sie allein Euch Rettung bringen kannindem sie Euch erweckt aus tiefem Schlafe, welchem Ihr verfallen seid durch Euer eignes Wollen!+Otřes za otřesem všeho druhu vás nyní zasáhnepozemsky a s tím úzce se poje i duševně. Mnozí lidé mohou být dnes duševně zasaženi jen tehdykdyž musí //pozemsky// prožívat v //nejhrubší// forměprotože jsou již ve všem příliš otupělí a jejich duše uzavřeny za kamennou zdí spíaby jako ochromeny snily spánek smrti.
  
-Erschütterungen auf Erschütterungen werden Euch nun treffen aller Artirdisch und damit eng verbunden seelisch. Viele Menschen können heute seelisch nur getroffen werden, wenn sie das //Irdische// erleben müssen in der //gröbsten// Formweil sie schon viel zu abgestumpft in allem sind und ihre Seelen hinter einem Steingebäude abgeschlossen ruhenum wie gelähmt dem Todesschlafe zuzuträumen.+Kamenná stavba je dílem pozemského rozumukteré musí být //nejprve// zraněnorozdrcenodříve než duše může něco zpozorovat z vyzařování Světla.
  
-Das Steingebäude ist das Werk des Erdverstandesdas //zuerst// verletztzertrümmert werden muß, bevor die Seele etwas von den Strahlungen des Lichtes merken kann.+Dílo pozemskéhoducha tísnícího rozumu rozpíná se nad celou touto zemí všechno zatvrzujícjsouc dokonce ještě v mnohých jednotlivcích zvlášť vybudováno. Avšak již při prvním nárazu Světla přijde velmi rychle ke kolísání.
  
-Das Werk des irdischenden Geist bedrückenden Verstandes spannt sich alles verhärtend über diese ganze Erde, es ist sogar in vielen Einzelmenschen noch besonders aufgebaut. Doch bei dem ersten Stoß des Lichtes schon kommt es sehr schnell ins Wanken.+Avšak s objevením se zářící hvězdy zhroutí se společně všude za mnohého pokřiku na něm závislýchza jejich zlořečení a vzájemného proklínání.
  
-Mit dem Erscheinen des Strahlenden Sternes aber bricht es überall zusammen unter viel Geschrei der daran Hängendenunter deren Verwünschungen und gegenseitigem Verfluchen.+Celá tato divoká směsice bude pak všude vyzdobena šílenými činyavšak také promísena se vzrůstajícími prosbami zoufalství!
  
-Das ganzewilde Durcheinander ist dann überall geschmückt mit Wahnsinnstatenaber auch vermischt mit aufsteigenden Bitten der Verzweiflung!+Právě tímže toto špatné dílo jeví se tak pevně spojené a pozemsky silnémusí být jeho zhroucení o to děsivější, protože skrze sílu svého odporu také umocní náraz Světla.
  
-Gerade dadurchdaß das üble Werk so fest gefügt und irdisch stark erscheintmuß sein Zusammenbruch nur um so fürchterlicher werden, weil durch die Stärke seines Widerstandes sich auch der Lichtstoß machtvoller gestalten wird.+Pak //vy// budete stát pevně ve zmatkus radostným pohledem obráceni k Bohu; neboť jste stráženi a chráněni jeho všemohoucí milostípokud působíte ve Slově!
  
-Dann werdet //Ihr// fest stehen in dem Durcheinanderfreudig Euren Blick zu Gott gewendet; denn Ihr seid behütet und beschützt in seiner Allmacht Gnadewenn Ihr wirket in dem Wort!+A vaše jistota poskytne ochranu a pomoc těm, jejichž prosby se v poznání Boha obrátí ke Světlu. //Vy// můžete hledajícím vysvětlit cestukterá je vyvede ze smyček a pádu řítícího se temnaaby je nestrhlo, když se jejich duše budou v posledních okamžicích ještě //poctivě namáhat// a snažit se zachytit na Slově.
  
-Und Eure Sicherheit gewähret Schutz und Hilfe allenderen Bitten in dem Gotterkennen sich zum Lichte wendenDen Weg könnt //Ihr// den Suchenden erklärenwelcher sie herausführt aus den Schlingen und den Fallen des stürzenden Dunkelsdaß sie nicht mitgerissen werdenwenn ihre Seelen in dem letzten Augenblicke noch sich //ehrlich mühend// an das Wort zu klammern suchen.+Že již nyníuprostřed všech paprsků hněvu je vyslán i paprsek z Boží lásky, je opět tak nesmírná milost, jakou člověk pochopí teprve mnohem pozdějiPaprsek lásky dává dnes ještě mnohým lidem možnost, moci se uprostřed soudu zachránit. Těm, kteří by jinak museli být ztraceniprotože jejich síla by nestačilaaby se oddělili od temnotjejichž chapadla se je v pádu snaží pevně zadržet.
  
-Daß der Strahl aus der göttlichen Liebe schon jetztinmitten aller Zornesstrahlen gesendet wirdist wiederum eine so unermeßliche Gnadewie sie der Mensch viel später erst verstehen wird.+Paprsek Boží láskykterý ji samotnou předchází! Oné láskykterá je s Ježíšem úzce spojenakterá z části z Ježíše přichází.
  
-Der Strahl der Liebe heute gibt noch vielen Menschen eine Möglichkeitsich mitten im Gericht retten zu können. Solchenwelche sonst verloren gehen müßten, da ihre Kraft nicht ausgereicht hätte, sich loszulösen von dem Dunkel, dessen Fangarme sie in dem Sturze festzuhalten suchen.+Jako kdysi skrze narození Syna Božího Ježíše na zemitak tím bude také dnes //ještě jednou znovu// položen základ k tomuže naše slavnost Zářící Hvězdy se může opět stát slavností díků za sotva představitelnou Boží lásku!
  
-Der Strahl göttlicher Liebeder ihr selbst vorausgeht! Jener Liebedie mit Jesus eng verbunden istwelche zum Teil aus Jesus kommt.+Tak jako sedmého září každého roku bude slavena radostně slavnost Božské Čistotyslavnost //Lilie,// tak stane se slavnost Zářící Hvězdy skrze tento nový akt milosti Páně nyní slavností Boží láskyslavností //Růže!//
  
-Wie einst durch die Geburt des Gottessohnes Jesus auf die Erdeso wird damit auch heute //noch einmal erneut// der Grund dazu gelegtdaß unser Fest des Strahlenden Sternes wiederum ein Dankfest werden kann für die kaum vorstellbare Gottesliebe!+Kamkoliv vyšle zářící hvězda čistéduchem prožhavené plameny do vesmírusplňuje se na těchto místech vždy současně také veliký akt milosti Boží lásky!
  
-So wie am siebenten September jeden Jahres das Fest göttlicher Reinheit froh gefeiert wird, das Fest der //Lilie,// so ist das Fest des Strahlenden Sternes durch diesen neuen Gnadenakt des Herrn zu einem Fest göttlicher Liebe jetzt geworden, zum Fest der //Rose!// -+A když nyní zde na zemi vybavuje //soud,// tak spočívá také v tom Boží láska; neboť přináší vykoupení a osvobození od temnot a od všeho zlého chtění pro tvory usilující ke Světlu!
  
-Wo immer der Strahlende Stern die reinengeistdurchglühten Flammen in das Weltall sendeterfüllt sich an den Stellen stets gleichzeitig auch ein großer Gnadenakt der Gottesliebe!+Že tyto hvězdné plamenné snopy musí vybavit //soud,// záleží jen na lidechkteří ve svém špatném a od Boha odvráceném chtění formovali svou vlastní domýšlivostí a sobectvím špatná díla, která nemohou snést očišťující paprsek Světla, nýbrž při tom zakolísají a rozbijí se v trosky!
  
-Und wenn er jetzt hier auf der Erde das //Gericht// auslöstso liegt auch //darin// Gottesliebe; denn sie bringt Erlösung und Befreiung von dem Dunkel und von allem Übelwollen für die lichtstrebenden Kreaturen!+Ve skutečnosti skrývá tento paprsek ve svém žáru jen nejčistší sílu pro nyní ve světovém dění nutné povznesení všech pozemských lidí a země samotné! Tedy záření nejčistší Boží lásky, které však snesou jen //ti,// kdo se v Boží lásce zachvívají.
  
-Daß dieses Sternes Flammengarben ein //Gericht// auslösen müssenliegt nur an den Menschendie in ihrem üblen und gottabgewandten Wollenihrem Eigendünkel und der Selbstsucht üble Werke formtendie den reinigenden Strahl des Lichtes nicht ertragensondern dabei wanken und in Trümmer gehen!+A všechno, co se v ní //nemůže// zachvívat, bude čistotou tohoto záření bolestně uchopenosežehnutospáleno; neboť očistné plameny této hvězdy nejsou určeny jen pro duchynýbrž pro všechny tvorytaké pro hrubou hmotnost. A k očistě patří zničení všeho tohoco se nemůže zachvívat v Boží lásce!
  
-In Wirklichkeit birgt dieser Strahl in seiner Glut nur reinste Kraft für die nun in dem Weltgeschehen fällige Erhöhung aller Erdenmenschen und der Erde selbst! Also die Strahlung reinster Gottesliebe, die jedoch nur ertragen wird von //dem,// der in der Gottesliebe schwingt.+Hvězda by v tomto čase přišla //v každém případě,// aby nyní hojností svého žáru zalila tuto zemi, aby tím ve své mocné duchovní síle táhnouc vzhůru pozvedla lidstvo a tuto zemi do nové říše, do které podle zákona Boží vůle nyní patří!
  
-Und alles, was //nicht// darin schwingen kannwird von der Reinheit dieser Strahlungen schmerzhaft erfaßtversengtverbrannt; denn dieses Sternes reinigende Flamme ist nicht nur für den Geistsondern für alle Kreaturauch für die grobe Stofflichkeit bestimmt.+Kdyby byli pozemští lidé //tak// zralíjak by ve svém vývoji již dnes museli býtpokud by se snažili dbát všech zákonů ve stvořenítak by její objevení vyvolalo u lidí jásavý pozdrav a blaženédíkem naplněné uctívání Pánakterý ji vyslal!
  
-Und zu der Reinigung gehört Vernichtung alles dessenwas nicht in der Gottesliebe schwingen kann-+Avšak protože tomu tak nenínýbrž pozemské lidstvo v selhání kleslo dokonce hlouběji, než to mohlo být pokládáno za možné, projeví se nyní její objevení //jinak.// Musí působit nejprve ničivě a rozkladně, dokud její povznášející a budující síla záření nemůže přinést čisté působení, protože pak dopadne na //tu// půdu, která je skrze nouzi připravena k tomu, aby byla hodna ji přijmout! Jen //proto// je hvězda lidem soudem a všemu, co není podle vůle Boží. A podle vůle Boží je jen to, co se zachvívá v Boží //lásce,// protože Bůh //je// láska!
  
-Der Stern würde auf //jeden Fall// zu dieser Zeit gekommen seinum nun die Fülle seiner Glut über die Erde auszuschüttendabei in seiner starken Geisteskraft die Menschheit und die Erde saugend hochzuheben in ein neues Reichin welches sie nach dem Gesetz des Gotteswillens nun gehört!+Rozumítevy lidényní veliké jednoduchostikterá spočívá v celém světovém dění? Co se také v něm stane, může být vždy jen //láska!//
  
-Wären die Erdenmenschen //so// gereiftwie sie es in ihrer Entwickelung schon heute hätten sein müssen, wenn sie alle Gesetze in der Schöpfung zu beachten suchten, so würde sein Erscheinen jubelnde Begrüßung lösen bei den Menschen und beglückte, dankerfüllte Anbetung des Herrn, der ihn gesendet hat!+Vy jste si však o svatosti lásky učinili zcela zkreslený obrazstrhli jste její pojem dolů do špíny.
  
-Doch da es nicht so istsondern die Erdenmenschheit im Versagen sogar tiefer sankals es für möglich angesehen werden kann, wirkt sich nun sein Erscheinen //anders// aus. Er muß zuerst zerstörend und vernichtend wirken, bis sich seine hebende und aufbauende Strahlungskraft zu reinster Geltung bringen kann, weil sie dann auf //den// Boden fällt, der durch die Not dazu bereitet ist, sie würdig zu empfangen!+Avšak také to nastalo jen skrze pozemsky vázaný rozumkterý zná svůj druh pouze v hrubohmotném pocitu postaveném na pozemské láscepro cítění čistého ducha nemá žádné pochopení a hrubohmotný pocit zkřivil také ještě k surovému pudu!
  
-Nur //deshalb// wird der Stern den Menschen zum Gerichtund allemwas nicht nach dem Willen Gottes ist. Und nach dem Willen Gottes ist nur daswas in der Gottes//liebe// schwingt, weil Gott die Liebe //ist!//+Avšak aby toho nebylo málonutil rozum v rozvoji svého přepěstění také ještě tento surový pudkterý přece mohl sám o sobě zůstat čistý jako u zvířatdále dolů až k hříchu!
  
-Versteht Ihr Menschen nun die grosse Einfachheitdie in dem ganzen Weltgeschehen liegt? Was auch darin geschieht, es kann immer nur //Liebe// sein!+Stavět pozemského člověka na roveň zvířeti bylo jako cíl pohrdavé temnotě příliš málo. Chtěla mít pozemské lidské pokolení //ještě mnohem hlouběji,// chtěla ho postavit ještě //pod// každé zvíře!
  
-Ihr aber habt Euch von der Liebe Heiligkeit ein ganz verzerrtes Bild gemachthabt den Begriff davon herabgezogen in den Schmutz.+Lidékteří se mohli namáhavě vymanit ve svém pomalém vývoji pod pečlivým vedením tak mnohých ze Světla k tomu určených a vybraných vyvolených od zpočátku v jejich tělech ještě existujících, avšak //čistých// zvířecích pudů, měli nejen zpátky tam klesnout, přestože se v nich duch již probudil, nýbrž měli být donuceni stát ještě hlouběji než předtím.
  
-Doch auch dies wiederum nur durch den erdgebundenen Verstandder seiner Eigenart entsprechend lediglich die auf grobstoffliches Gefühl erbaute Erdenliebe kenntfür die Empfindung eines reinen Geistes aber kein Begriffsvermögen hat. Und das grobstoffliche Gefühl hat er auch noch zum rohen Trieb verbogen!+Skrze temnoty ochotně sloužící a na jejich podnět těmito lidmi samotnými příliš pěstovaný rozumkterý věčně pochybujehloubá a ještě ne dosti zesílenému duchu již neposkytuje žádný pevný opěrný bod, dokázal takto tím závislý v samočinně působících následcích vypěstovat z čistých zvířecích pudů svého těla nejnižší a lstivě //vypočítavou žádostivost,// tedy dokonce i přirozenost zvířat ještě v lidech otrávil!
  
-Doch nicht genug damitdrängte es den Verstandim Fortschritt seiner Überzüchtung auch noch diesen rohen Trieb, der immerhin wie bei den Tieren an sich rein verbleiben konnte, weiterhin hinabzudrücken bis zur Sünde!+Tím bylo všechno zásadně zkaženo a pozemský člověk byl snadno snížen na nejnižšího mezi tvory v celém stvořeníprotože tyto následky samočinně ve všem zlu se stupňujícího rozumu při jednostranném přepěstování po pádu do hříchu nastat //musely,// jakmile neslyšel na mnohou pomoc ze Světla!
  
-Den Erdenmenschen einem Tiere gleichzustellen, war als Ziel dem hohnlachenden Dunkel viel zu wenig. Es wollte das Geschlecht der Erdenmenschen //noch viel tiefer// haben, //unter// jedes Tier noch stellen!+A že na tuto pomoc //neslyšel,// bylo temnotě jasnéprotože znala //je­šitnost// lidí, která skrze domýšlivost falešně přebujelého pozemského rozumu musela stále růst.
  
-Die Menschenwelche sich in ihren langsamen Entwickelungen unter sorgfältigen Führungen so vieler von dem Licht bestimmten und dazu herangezogenen Erwählten mühevoll aus den zuerst in ihren Körpern noch vorhandenenaber doch //reinen// Tiertrieben schon herauszuarbeiten vermochtensollten nicht nur wiederum dahin zurücksinken trotz der in ihnen schon erwachten Geister, sondern sollten tiefer als vorher stehend gezwungen werden.+Tak byla lidem s falešně pěstovaným rozumem nejen nalíčena hluboká zkázonosná duševní pastnýbrž skrze při tom vyhnanou ješitnost současně položena také těžká závorakterá musela zamezit tomuaby se nějaká duše opět mohla z pasti zachránit; neboť ješitnost v chtění vědět vše lépe těchto malicherně smýšlejících pozemských lidí nechce tak lehce dovolit slyšet pomoc ze Světla ve Slově!
  
-Durch den dem Dunkel willig dienendenauf seine Anregung von diesen Menschen selbst zu groß gezüchteten Verstandder ewig zweifelndgrübelnd dem noch nicht genug erstarkten Geiste keinen festen Stützpunkt mehr gewährt, brachten es diese damit so abhängig Gewordenen in selbstwirkender Folge fertig, aus dem reinen Tierestriebe ihres Körpers eine niedrigste und schlau //berechnende Gier// zu erziehen, also sogar noch des Tieres Reinheit darin in dem Menschen zu vergiften!+Je již správnékdyž se vás zmocní hrůzajakmile někdy hovořím o tomjak hluboko člověk klesl!
  
-Damit war alles grundsätzlich verdorben und der Erdenmensch zur niedrigsten unter den Kreaturen in der ganzen Schöpfung mühelos herabgedrücktweil dies die Folge des selbsttätig sich in alle Übel steigernden Verstandes bei der einseitigen Überzüchtung nach dem Sündenfalle werden //mußte,// sobald er auf die vielen Hilfen aus dem Licht nicht hörte!+Nyní to však musí být vysloveno a vytaženo na Světlo ze svého chmurného úkrytuaby to konečně bylo zničeno paprsky hvězdypokud to jednotliví probouzející se sami nespálí v ohni probuzeného ducha. Právě dnes v den nejsvětější Boží lásky chci to splnit.
  
-Und daß er //nicht// auf diese Hilfen hören würdewar dem Dunkel klarda es die //Eitelkeit// des Menschen kannte, die durch den Dünkel des falsch aufwuchernden Erdverstandes immer größer werden mußte.+Volám k lidemaby to poznali a oprostili se od zlajemuž propadli jako nejsilnějšímu omamnému jedu skrze lsti tak zle zkřiveného rozumu! Neboť pouze jedině ten je k tomu přivedl.
  
-So war dem Menschen mit dem falschen Züchten des Verstandes nicht nur eine tiefe und verderbenbringende Seelenfalle gestellt wordensondern durch die dabei aufschießende Eitelkeit gleichzeitig auch ein schwerer Riegel mit gegebender verhindern mußte, daß sich eine Seele wieder aus der Falle retten konnte; denn die Eitelkeit im Besserwissenwollen würde diese kleindenkenden Erdenmenschen nun auf alle Hilfen aus dem Lichte in dem Worte nicht so leicht mehr hören lassen!+Svůdce věděl až příliš dobřeže to tak //muselo// nastatkdyž lidstvo uhnulo jím tak vábivě nabídnutým falešným směrem!
  
-Es ist schon richtigwenn ein Schaudern Euch ergreiftsobald ich einmal aussprechewie weit der Mensch gefallen ist!+Vůbec jinak to dopadnout nemohlo; neboť rozumkterý měl být jen provádějícím nástrojem lidského chtěnínyní všechno chtění //omezuje// a sám se tím pozvedl na falešného vůdcekterý nemůže mít spojení se svatou vůlí Boží a tím je také odříznut od Boží lásky.
  
-Es muß aber jetzt ausgesprochen sein und an das Licht gezerrt werden aus seinem düsteren Versteckdamit es endgültig vernichtet werde von dem Strahl des Sterneswenn es nicht der einzelne Erwachende im Feuer des erweckten Geistes selbst verbrennt. Gerade heute will ich es erfüllen an dem Tage der Heiligsten Gottesliebe!+Právě dneso slavnosti svaté láskykterá budoucně má opět být, musel jsem vám ještě jednou připomenout obraz, abyste viděli, jak je //vaše// láska z největší části uzpůsobena, abyste se rozechvěním vzpamatovali a mohli ještě přijmout jiskru čisté lásky Boží!
  
-Ich rufe es den Menschen zudamit sie es erkennen und sich lösen von dem Übeldem sie wie dem stärksten Rauschgifte verfallen sind durch Schliche des so arg verbogenen VerstandesDenn nur dieser ganz allein hat sie dazu gebracht.+Ukazuji napřed tento obrazaby mohl být zničen se vším falešnýmkteré nyní nesmí mít ve stvoření již žádný prostor po jeho velké očistě!
  
-Der Verführer wußte nur zu gutdaß es so kommen //mußte,// nachdem die Menschheit die von ihm lockend gebotene und falsche Richtung eingeschlagen hatte!+Nebylo by to nikdy došlo tak dalekokdyby lidé tak mnohou pomoc ze Světla alespoň //jednou trvale// poslechli!
  
-Es konnte gar nicht anders kommen; denn der Verstandder nur ein ausführendes Werkzeug des menschlichen Wollens werden sollte//beeinträchtigt// jetzt alles Wollen und hat sich dadurch selbst zum falschen Führer aufgeschwungender mit dem Heiligen Willen Gottes nicht Verbindung haben kann und damit auch von Gottesliebe abgeschnitten ist.+Naslouchali sice v mnohých dobáchzatímco mezi nimi dlel nějaký zvěstovatelavšak po jeho odchodu opět rychle hloubali o jeho slovechaby při tom ve stále stoupajících pochybnostech a ve chtění vědět vše lépe je rozkouskovali, zkřivili a nově si zformovali podle vlastního vkusu. A tak pozemské lidstvo pomalu klesalo, avšak tím stále jistěji hluboko do bahna, které formovaly a šířily jejich vlastní myšlenky.
  
-Gerade heutezu dem Fest Heiliger Liebedas es künftig wieder werden sollmußte ich Euch noch einmal das Bild vorhalten, damit Ihr seht, wie //Eure// Liebe jetzt zum größten Teil beschaffen istdamit Ihr schaudernd Euch besinnt und einen Funken reiner Gottesliebe noch empfangen könnt!+Nyní se však vší silou vzchopte! Neboť takovéto dění nebude ještě jednou připuštěno. Je to u konceavšak jen //s vámi,// pokud tentokrát nechcete slyšet Boží slovakterá vás mají pozvednout k //tomu// bodukde má člověk stát //jako člověk// v tomto stvoření!
  
-Ich ziehe dieses Bild hervordamit es nun zertrümmert werden kann mit allem Falschendas jetzt keinen Raum mehr in der Schöpfung haben darf nach deren großer Reinigung!+Nesmí již více zůstat jako zrůdakterá nemůže být ani zcela člověkemani zcela zvířetem v dokonalém díle Stvořitele, aby křivil jeho krásu, aby ještě nadále brzdil a rušil záchvěvy čisté harmonie.
  
-Es wäre nie so weit gekommenwenn die Menschen auf die vielen Hilfen aus dem Lichte wenigstens //einmal// nur //nachhaltig// gehört hätten!+Přichází svatý soudvy pozemští lidé! Proto se staňte //lidmi,// nebo zahyňte v plamenných snopech zářící hvězdy!
  
-Sie hörten wohl zu manchen Zeitenwährend ein Verkünder unter ihnen weiltedoch nach seinem Scheiden grübelten sie schnell wieder an seinem Wort herumum es dabei in aufsteigenden Zweifeln und im Besserwissenwollen zu zerstückelnzu verbiegen und sich neu zurechtzuformen nach dem eigenen Geschmack.+Vy nositelé svatého kříže na svém čele však //děkujte// Pánu za tuto velkou očistu; neboť vykteří Slovo Poselství nesete čistě ve své duši s velikým chtěním k dobrukteří usilujete ke světlým výšinám//vám// hvězda propůjčí velikou síluabyste se v sobě stali //novými// podle vůle Boží!
  
-Und so versank die Erdenmenschheit langsamaber sicher immer tiefer in den Schlammden ihre eigenen Gedanken formten und verbreiteten.+Půjdete pod silnou ochranou Světla těžkými časykteré vás vždy více očistí a prožhavíaž se stanete plameny, které budou na zemi ke cti Boží v nejčistším uctívání zářit a pomocně mezi lidmi působit, přitahujíce všude tam, kde se ještě duchovní jiskra chce v procitnutí pozvednout ke světlé výši!
  
-Nun aber rafft Euch kraftvoll auf! Denn nicht noch einmal wird solches Geschehen zugelassenEs ist zu Endeaber nur //mit Euch,// wenn Ihr diesmal nicht auf die Gottesworte hören wolltwelche Euch heben sollen zu //dem// Punktewo der Mensch //als Mensch// zu stehen hat in dieser Schöpfung!+Proto jděte nyní v důvěře ve Slovo, které vám ukazuje správnou cestu, kterou máte jít, a které vám zprostředkuje také sílu v hodinách, kdy se vás bude chtít chopit malomyslnostMyslete na tože všechnoco také přicházíje akt milosti Boží //lásky,// která vynucuje očistu!
  
-Er darf nicht mehr als eine Mißgeburtdie weder ganz als Mensch noch ganz als Tier zu sein vermag, in dem vollkommenen Werke des Schöpfers stehen bleiben, um dessen Schönheit zu verzerren, um das Schwingen reiner Harmonie noch weiterhin zu hemmen und zu stören.+//Děkovnou// slavností za působící Boží lásku bude v budoucnosti každá slavnost hvězdykterá se spojí s doposud známými vánočními svátky.
  
-Es kommt das Heilige Gericht, Ihr Erdenmenschen! Deshalb werdet //Menschen// oder vergehet in den Flammengarben des Strahlen­den Sternes!+Přispějte //vy// k tomu skrze vaši pomoc lidem, kteří se v duševní nouzi brzy budou na vás obracet.
  
-Ihr Träger des Heiligen Kreuzes an der Stirne aber //dankt// dem Herrn für diese große Reinigung; denn Ihr, die Ihr das Wort der Botschaft rein in Euren Seelen traget mit dem großen Wollen zu dem Guten, die Ihr nach lichten Höhen strebet, //Euch// wird der Stern die große Kraft verleihen, in Euch //neu// zu werden nach dem Willen Gottes! +Přinášejte jim pomoc //ve Slově!// Neboť ono zůstává ještě tím jedinýmčeho //nejdříve// potřebují!
- +
-Ihr werdet unter starkem Lichtschutze durch diese schweren Zeiten gehen, die Euch läutern und erglühen lassen immer mehr, bis Ihr zu Flammen werdet, die zur Ehre Gottes in der reinsten Anbetung auf Erden leuchten und unter den Menschen helfend wirken, anziehend überall, wo sich ein Geistesfunke im Erwachen noch zu lichter Höhe heben will! +
- +
-Deshalb gehet nun hin in dem Vertrauen auf das Wort, das Euch die rechten Wege zeigt, die Ihr zu gehen habt, und das Euch auch die Kraft vermitteln wird für Stunden, da Euch das Verzagen fassen will. Denket daran, daß alles, was auch kommt, ein Gnadenakt der Gottes//liebe// ist, welche die Reinigung erzwingt! +
- +
-Ein //Dankes//fest für die wirkende Gottesliebe werde nun in Zukunft jedes Fest des Sternes, welches sich mit dem bisher bekannten Weihnachtsfest vereint. +
- +
-Traget //Ihr// dazu bei durch Eure Hilfe an den Menschen, die in Seelennöten sich bald an Euch wenden werden. +
- +
-Bringt ihnen Hilfe //in dem Wort!// Denn das verbleibt das Einzige nochdessen sie //zuerst// bedürfen!+
de:nachklange:1934-1936:reinigende_flammengarben
Last modified: 2022/03/06 14:30 by Marek Ištvánek