Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


de:nachklange:1934-1936:reinigende_flammengarben

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Deutsch » Nachklänge zur Gralsbotschaft » 1934-1936 » 91. Reinigende Flammengarben. | 2022/03/06 14:30 | current
– ↷ Page moved from de:vortrage:veroffentlichte:1934-1936:reinigende_flammengarben to de:nachklange:1934-1936:reinigende_flammengarben Marek Ištvánek
Česky » Doznívání k Poselství Grálu » Poselství doznívá - 1931-1936 - Hlas - 1997 » 91. Očisťující plameny. | 2022/03/05 22:37 | current
– ↷ Page moved from cs:doznivani:poselstvi_dozniva_hlas:ocistujici_plameny to cs:doznivani:hlas:ocistujici_plameny Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Reinigende Flammengarben. ======+====== Očisťující plameny. ======
  
-Auch heute feiern viele Menschen wieder Weihenachtdie von dem Gottessohne Jesus wissen und an seine Art und Sendung glauben.+Četní lidékteří vědí o Ježíši, Synu Božím, a kteří věří v něj i v jeho poslání, oslavují i dnes opět vánoce.
  
-Trotzdem die Art der Sendung von den Menschen nicht in rechter Form erkannt wurdeweil viele denkendaß er nur gekommen warum für sie auf der Erde hier zu leiden und zu sterbenso gibt es doch auch manche unter ihnendie in //reinstem Wollen// zu Gott beten und ihm danken für die Sendung seines Sohnes.+Ačkoliv způsob jeho poslání nebyl lidmi poznán v pravé podstatěponěvadž se mnozí domnívaliže přišel jen protoaby za ně trpěl a zemřeljest přece mezi nimi i dosti takovýchkteří se //v nejčistším chtění// modlí k Bohu a děkují mu za seslání jeho Syna.
  
-Und //diesen// Menschen soll geholfen werden um ihres reinen Wollens willenwenn auch durch Schmerz und Leidso es nicht anders möglich istsie zum Erkennen ihres Irrtumes zu bringen!+A těmto lidempro jejich čisté chtěnímá být pomoženoi když se tak stane bolestí a utrpením -- neboť jiným způsobem nelze jich přiměti k poznání jejich omylů.
  
-Es ist der Schmerzdas Leid dann eine Tat der größten Liebewelche ihnen nochmals helfen willdamit ihr reines Wollen nicht verloren gehe nur um eines falschen Lernbegriffes halberden sie durch die Schulen und die Kirchen in sich aufgenommen haben und nun jetzt nicht freiwillig mehr davon lassen könnenweil sie fürchten, dadurch ohne Halt zu werden und sich irdisch Anfeindungen auszusetzen.+Tato bolest a utrpení je pak projevem nejvyšší láskykterá jim chce ještě jednou pomociaby se jejich čisté chtění neztratilo pro falešnýnaučený pojempřijatý ve školách a církvích a od kterého nyní nechtějí dobrovolně upustit ze strachuže by tím ztratili oporu a vydali se napospas pozemskému osočování.
  
-//Den// Menschen soll geholfen werdenDoch nicht denendie gleich ihnen irre geführt wurdenaber nicht das großereine Wollen in sich tragensondern LauheitOberflächlichkeitGleichgültigkeit in allemwas mit diesem Feste in Verbindung stehtAuch denen nichtwelche das Fest nur als ein irdischesnicht aber als ein geistiges betrachten aus Gewohnheit!+Jen takovým lidem má být pomoženoNikoliv však těmkteří rovněž tak zbloudiliale nemají v sobě velikéhočistého chtěnínýbrž jen vlažnostpovrchnostlhostejnost ke všemuco souvisí s těmito svátkyAni těm nekteří se dívají na tyto svátky jako na pozemský zvyknikoliv duchovní! Těmto lidem nepřináší paprsek lásky, který dnes o slavnosti Zářící Hvězdy proniká plameny soudu, radostnou pomoc, nýbrž odmrštění, takže se v soudu musí zřítit!
  
-Für diese trägt der Liebesstrahlder heute und zum Feste des Strahlenden Sternes durch die Flammen des Gerichtes dringtnicht frohe Hilfesondern Abwehr in sichdaß sie stürzen müssen im Gericht!+Paprsek láskykterý po mnoha měsících nyní poprvé opět zasahuje tuto zemije předzvěstí Boží láskyblížící se zvolna ke svému pozemskému záhalusleduje cestu hvězdy, jež se s požadováním přibližuje vždy víc a více v prasíle své duchovní podstaty k pozemskému lidstvu.
  
-Der Strahl der Liebeder heute seit Monden nun zum ersten Male wieder diese Erde trifftist Vorbote der Gottesliebe selbstwelche sich langsam wieder ihrer Erdenhülle zubewegt, der Bahn des Sternes folgend, der nun fordernd in der Urkraft seiner geistigen Beschaffenheit der Erdenmenschheit immer näher kommt.+Řítí se s hukotem jako posel Božíjako svědek tohokterý byl poslánaby naplnil všesvatou vůli!
  
-Er braust heranals Bote Gottesals ein Zeuge dessen, der gesendet wurde, um den Allheiligen Willen zu erfüllen!+Obnovuje při tom všechnoneboť skrze něj se zhroutí a zřítí //to,// co v soudu bylo označeno k pádu! Přináší //rozřešení!// V jeho paprsku prožijete to nyní //hrubohmotně!//
  
-Er machet dabei alles //neu;// denn durch ihn bricht zusammenstürzet das, was im Gericht zum Sturz gezeichnet worden istEr bringt die //Auslösung// dazuIn seinem Strahle werdet Ihr das //Grobstoffliche// nun erleben!+Je to zákonům stvoření odpovídající rozřešení již probíhajícího soudu v hrubé hmotnostijak to bylo zaslíbeno již dávnoKaždý člověk je již //souzen// podle svého díla, které dává poznat jeho nitro.
  
-Es ist schöpfungsgesetzmässige Auslösung des schon geschehenen Gerichtes in der groben Stofflichkeitwie sie verheissen ist seit langem! //Gerichtet// ist bereits ein jeder Mensch nach seinen Werkendie sein Inneres erkennen lassen.+Mezi tato díla nelze počítati jeho hrubohmotné skutkykteré staví lidem na //odiv,// nýbrž jsou to projevy jeho //opravdového// chtěníkteré před lidmi často skrývá.
  
-Unter diesen Werken sind nicht seine grobstofflichen Werke zu bezeichnendie er vor den Menschen //sehen// läßtsondern die Auswirkungen seines //wahren// Wollens das er vor den Menschen oft verbirgt.+Výsledky jeho chtění se jeví jako jeho skutkykteré jsou v zákonitémsamočinném tkaní tohoto stvoření lidem zprvu neviditelny, jak jsem to již vylíčil v Poselství, které však zůstávají se svým zploditelem spojeny a v hrubohmotnosti musí se také časem citelně a viditelně projevit.
  
-Die Auswirkungen seines Wollens zeigen sich als seine Werke, welche im gesetzmässigen, selbsttätigen Weben dieser Schöpfung für die Menschen zuerst unsichtbar verbleiben, wie ich in der Bot­schaft schon geschildert habe, die aber mit ihrem Erzeuger im Zusammenhange stehen, sich auch mit der Zeit im Grobstofflichen fühlbar und auch sichtbar machen müssen.+A tento Boží soud započal již všude! Duchovně se projevil okamžitě a nyní se tak stalo i jemnohmotně.
  
-Und dieses Gottgericht ist überall bereits erfolgt! Geistig hat es sich sofort ausgewirkt und nun ist es auch feinstofflich geschehen.+Ale útočící, zářící hvězda jest nyní klíčem, který uzavírá veliké dění ve hrubohmotnosti a dokončuje zde, co se v duchovním a v jemnohmotnosti již dokonalo.
  
-Der anstürmende Strahlende Stern ist jedoch nun der Schlüsselwelcher das Geschehen in der groben Stofflichkeit erschließt und hier vollendetwas schon in dem Geistigen und in der Feinstofflichkeit vor sich ging.+Síla hvězdy //rozboří// zdikteré si člověk nastavěl kolem sebedá mu pocítiti soud, jemuž pod hrubohmotnou pokrývkou svého pozemského těla mohl až dosud unikat.
  
-Die Kraft des Sternes //bricht// die Mauernwelche der Mensch um sich selber baute, sie läßt ihn das Gericht empfinden, an welchem er unter der grobstofflichen Deckung seines Erdenkörpers bisher noch vorüberschleichen konnte.+Hvězda je klíčem k hrubohmotnému děníkteré je bytostnými pomocníky všude připraveno!
  
-Der Stern ist Schlüssel zum grobstofflichen Geschehendas in allem von den wesenhaften Helfern vorbereitet ist!+Tím je také nyní pro všechno pozemské lidstvo posledním volánímposlední výstrahou, která jako rychlý, ba přímý následek přináší s sebou také i konec, který může být počátkem jen pro //ty// lidi, kteří se chtějí bezpodmínečně podříditi Božím zákonům a pokorně vzývati Boha Otce, který jedině jest jejich Pánem až na věčnost!
  
-Damit wird er jedoch auch nun zum letzten Ruf an alle Erdenmenschheitzur letzten Warnung, die in schneller, ja unmittelbarer Folge auch das Ende mit sich bringt, das nur für //die// Menschen zum Anfang werden kann, die sich den Gottgesetzen nunmehr fügen wollen, ganz bedingungslos, in demütiger Anbetung Gottvaters, der allein ihr Herr ist bis in alle Ewigkeit!+I když se podle svého vlastního chtění snažili od Boha odvrátit a vytvořili si vlastní modlybudou nyní tyto všemohoucností Boží svrženy se svých podstavců na //ty,// od nichž byly vyvýšeny a svým pádem je rozdrtí.
  
-Auch wenn sie sich in ihrem Eigenwollen von ihm abzuwenden suchten und sich selbstgewählte Götzen schufendie von ihren Sokkeln von der Allmacht Gottes nun herabgestoßen werdenauf //die// stürzend und sie in dem Sturze mit zermalmendvon denen sie dazu erhöhet wurden.+Lidénalézáte se v doběza jejíž tvrdost musíte Bohu děkovatneboť jen ona vám může přinésti záchranu tím, že vás probudí z hlubokého spánku, jemuž jste svým vlastním chtěním propadli!
  
-MenschenIhr steht in einer Zeitfür deren Schärfe Ihr Gott danken müßtweil sie allein Euch Rettung bringen kannindem sie Euch erweckt aus tiefem Schlafe, welchem Ihr verfallen seid durch Euer eignes Wollen!+Otřes za otřesem zasáhne vás nyní v každé forměpozemsky a tím také i duševně. Mnozí lidé mohli býti dnes zasaženi duševně jen tehdyjestliže museli //pozemské// prožívati //nejhrubší// formouponěvadž jsou již ve všem příliš otupělí a jejich duše spí odříznuty za kamennou zdía jako ochromeni propadají smrtícímu spánku.
  
-Erschütterungen auf Erschütterungen werden Euch nun treffen aller Artirdisch und damit eng verbunden seelisch. Viele Menschen können heute seelisch nur getroffen werden, wenn sie das //Irdische// erleben müssen in der //gröbsten// Formweil sie schon viel zu abgestumpft in allem sind und ihre Seelen hinter einem Steingebäude abgeschlossen ruhenum wie gelähmt dem Todesschlafe zuzuträumen.+Kamenná stavba jest dílem pozemského rozumukterý musí být //nejdříve// zraněnroztříštěnmá-li duše býti schopna něco pozorovat ze záření Světla.
  
-Das Steingebäude ist das Werk des Erdverstandesdas //zuerst// verletztzertrümmert werden mußbevor die Seele etwas von den Strahlungen des Lichtes merken kann.+Dílo pozemskéhoducha utlačujícího rozumu rozpíná se nad celou zemívšechno zatvrzujíca v mnoha jednotlivých lidech bývá dokonce obzvlášť vybudováno. Avšak při prvním nárazu Světla rychle zakolísá.
  
-Das Werk des irdischenden Geist bedrückenden Verstandes spannt sich alles verhärtend über diese ganze Erdees ist sogar in vielen Einzelmenschen noch besonders aufgebaut. Doch bei dem ersten Stoß des Lichtes schon kommt es sehr schnell ins Wanken.+S objevením se zářící hvězdy zřítí se však všude za mnohého pokřikuzatracování a vzájemného proklínání těchkteří lpí na rozumu.
  
-Mit dem Erscheinen des Strahlenden Sternes aber bricht es überall zusammen unter viel Geschrei der daran Hängendenunter deren Verwünschungen und gegenseitigem Verfluchen.+Celá divoká směsice bude pak všude vyzdobena bláznivými činyale také promísena vzrůstajícími zoufalými prosbami!
  
-Das ganzewilde Durcheinander ist dann überall geschmückt mit Wahnsinnstatenaber auch vermischt mit aufsteigenden Bitten der Verzweiflung!+Právě tímže toto špatné dílo zdá se být tak pevně spojeno a pozemsky silnémusí být jeho zhroucení tím strašlivější, poněvadž silou svého odporu posílí tím mocněji náraz Světla.
  
-Gerade dadurchdaß das üble Werk so fest gefügt und irdisch stark erscheintmuß sein Zusammenbruch nur um so fürchterlicher werden, weil durch die Stärke seines Widerstandes sich auch der Lichtstoß machtvoller gestalten wird.+Pak budete //vy// v tomto zmatku státi pevně a radostněobracejíce své zraky k Bohu; neboť působíte-li ve Slovějste ochraňováni a opatrováni jeho všemohoucí milostí!
  
-Dann werdet //Ihr// fest stehen in dem Durcheinanderfreudig Euren Blick zu Gott gewendet; denn Ihr seid behütet und beschützt in seiner Allmacht Gnadewenn Ihr wirket in dem Wort!+A vaše jistota zaručuje ochranu a pomoc všem těm, jejichž prosby v poznání Boha se obrátí ke Světlu. //Vy// můžete hledajícím ukázati cestukterá je vyvede ze smyček a nástrah řítících se temnotaby nebyly spolustrženi, jestliže jejich duše se ještě v posledním okamžiku //poctivě namáhají// a usilují se zachytit na Slově.
  
-Und Eure Sicherheit gewähret Schutz und Hilfe allenderen Bitten in dem Gotterkennen sich zum Lichte wenden. Den Weg könnt //Ihr// den Suchenden erklärenwelcher sie herausführt aus den Schlingen und den Fallen des stürzenden Dunkelsdaß sie nicht mitgerissen werdenwenn ihre Seelen in dem letzten Augenblicke noch sich //ehrlich mühend// an das Wort zu klammern suchen.+Že již nyníuprostřed všech paprsků hněvubude seslán paprsek Božské láskyjest opět tak nezměrná milostjíž člověk porozumí teprve mnohem později.
  
-Daß der Strahl aus der göttlichen Liebe schon jetztinmitten aller Zornesstrahlen gesendet wirdist wiederum eine so unermeßliche Gnadewie sie der Mensch viel später erst verstehen wird.+Paprsek lásky poskytne ještě dnes mnoha lidem možnost zachránit se uprostřed soudua to těmkteří by jinak museli být ztraceni. Jejich síla by nestačila k tomuaby se odpoutali od temna, jehož chapadla je i v pádu chtějí pevně zadržet.
  
-Der Strahl der Liebe heute gibt noch vielen Menschen eine Möglichkeitsich mitten im Gericht retten zu können. Solchenwelche sonst verloren gehen müßtenda ihre Kraft nicht ausgereicht hätte, sich loszulösen von dem Dunkel, dessen Fangarme sie in dem Sturze festzuhalten suchen.+Paprsek Boží láskykterý lásce předchází! Oné láskykterá jest úzce spjata s Ježíšema která z části z Ježíše přichází.
  
-Der Strahl göttlicher Liebeder ihr selbst vorausgehtJener Liebe, die mit Jesus eng verbunden ist, welche zum Teil aus Jesus kommt.+Jako kdysi narozením Syna Božího Ježíše na zemitak bude tím také dnes //ještě jednou obnoven// a položen základ k tomu, že naše slavnost Zářící Hvězdy stane se opět děkovnou slavností téměř nepředstavitelné Boží lásky!
  
-Wie einst durch die Geburt des Gottessohnes Jesus auf die Erdeso wird damit auch heute //noch einmal erneut// der Grund dazu gelegtdaß unser Fest des Strahlenden Sternes wiederum ein Dankfest werden kann für die kaum vorstellbare Gottesliebe!+Tak jako sedmého září každého roku bude radostně oslavována slavnost Božské čistotyslavnost //Lilie,// tak se slavnost Zářící Hvězdy stane tímto novým aktem milosti Páně nyní slavností Božské lásky//svátkem Růže!// --
  
-So wie am siebenten September jeden Jahres das Fest göttlicher Reinheit froh gefeiert wirddas Fest der //Lilie,// so ist das Fest des Strahlenden Sternes durch diesen neuen Gnadenakt des Herrn zu einem Fest göttlicher Liebe jetzt geworden, zum Fest der //Rose!// -+Kamkoliv zářící hvězda vyšle čistýduchem prožhavený plamen do vesmírutam se splňuje vždy současně také veliký akt milosti lásky Boží!
  
-Wo immer der Strahlende Stern die reinengeistdurchglühten Flammen in das Weltall sendeterfüllt sich an den Stellen stets gleichzeitig auch ein großer Gnadenakt der Gottesliebe!+A když nyní vybavuje zde na zemi //soud,// tedy i //v tom// spočívá láska Božíneboť ona přináší vykoupení a osvobození z temnot a všeho zlého chtění tvorům, kteří usilují ke Světlu!
  
-Und wenn er jetzt hier auf der Erde das //Gericht// auslöstso liegt auch //darin// Gottesliebe; denn sie bringt Erlösung und Befreiung von dem Dunkel und von allem Übelwollen für die lichtstrebenden Kreaturen!+Že tyto hvězdné, plamenné snopy musí vybavovati //soud,// záleží jenom na lidech, kteří ve svém špatném a od Boha odvráceném chtění vytvářeli ve své domýšlivosti a samolibosti jen špatná díla, jež nesnesou očistných paprsků Světla, ale pod nimiž zakolísají a rozpadnou se v trosky!
  
-Daß dieses Sternes Flammengarben ein //Gericht// auslösen müssen, liegt nur an den Menschen, die in ihrem üblen und gottabgewandten Wollen, ihrem Eigendünkel und der Selbstsucht üble Werke formten, die den reinigenden Strahl des Lichtes nicht ertragen, sondern dabei wanken und in Trümmer gehen!+Ve skutečnosti skrývá tento paprsek ve své žhavosti jen nejčistší sílu v nynějším světovém dění k povznesení všech pozemských lidí i země samé! Tedy záření nejčistší Boží lásky, kterou však snesou jen //ti,// kteří se zachvívají v Boží lásce.
  
-In Wirklichkeit birgt dieser Strahl in seiner Glut nur reinste Kraft für die nun in dem Weltgeschehen fällige Erhöhung aller Erdenmenschen und der Erde selbst! Also die Strahlung reinster Gottesliebedie jedoch nur ertragen wird von //dem,// der in der Gottesliebe schwingt.+A všechnoco se v ní //nemůže// zachvívat, bude čistotou tohoto záření bolestně uchopeno, spáleno a sežehnuto, neboť očistné paprsky této hvězdy nejsou určeny jen pro ducha, nýbrž pro všechny tvory a také pro hrubou hmotnost.
  
-Und alles, was //nicht// darin schwingen kann, wird von der Reinheit dieser Strahlungen schmerzhaft erfaßt, versengt, verbrannt; denn dieses Sternes reinigende Flamme ist nicht nur für den Geist, sondern für alle Kreaturauch für die grobe Stofflichkeit bestimmt.+A k očistě náleží i zničení všeho tohoco se nemůže zachvívat v Boží lásce! --
  
-Und zu der Reinigung gehört Vernichtung alles dessenwas nicht in der Gottesliebe schwingen kann-+Hvězda by byla přišla v tuto dobu na //každý// způsobaby hojností svého žáru zahrnula nyní zemi a při tom ve své mocné duchovní síle lidstvo a zemi pozvedla do výše, do nové říše, do níž podle zákona Boží vůle nyní patří!
  
-Der Stern würde auf //jeden Fall// zu dieser Zeit gekommen seinum nun die Fülle seiner Glut über die Erde auszuschüttendabei in seiner starken Geisteskraft die Menschheit und die Erde saugend hochzuheben in ein neues Reichin welches sie nach dem Gesetz des Gotteswillens nun gehört!+Kdyby byli lidé //tak// zralíjak ve svém vývoji dnes již měli býtkdyby se byli snažili dbáti všech zákonů ve stvořenítu by bylo její objevení vyvolalo u lidí jásavé pozdravení a oblažující, vděčností naplněné velebení Páně, který ji vyslal!
  
-Wären die Erdenmenschen //so// gereiftwie sie es in ihrer Entwickelung schon heute hätten sein müssen, wenn sie alle Gesetze in der Schöpfung zu beachten suchtenso würde sein Erscheinen jubelnde Begrüßung lösen bei den Menschen und beglücktedankerfüllte Anbetung des Herrnder ihn gesendet hat!+Ale poněvadž tomu tak není a pozemské lidstvo kleslo téměř hlouběji, než to bylo možno předvídat, projeví se nyní její objevení //jinak.// Musí nejdříve působit rozkladně a ničivěnež se její pozvedající a budující síla paprsků bude moci uplatnit nejčistším způsobem. Pak budou také dopadat na //takovou// půdukterápřipravena bídoustane se hodnou ji přijmout!
  
-Doch da es nicht so istsondern die Erdenmenschheit im Versagen sogar tiefer sankals es für möglich angesehen werden kannwirkt sich nun sein Erscheinen //anders// aus. Er muß zuerst zerstörend und vernichtend wirkenbis sich seine hebende und aufbauende Strahlungskraft zu reinster Geltung bringen kann, weil sie dann auf //den// Boden fällt, der durch die Not dazu bereitet ist, sie würdig zu empfangen!+Jen proto bude hvězda lidem a všemuco není podle vůle Božísoudem. A podle vůle Boží jest pouze toco se zachvívá //v lásce Boží,// protože Bůh je láska!
  
-Nur //deshalb// wird der Stern den Menschen zum Gerichtund allemwas nicht nach dem Willen Gottes ist. Und nach dem Willen Gottes ist nur daswas in der Gottes//liebe// schwingtweil Gott die Liebe //ist!//+Lidérozumíte nyní veliké prostotěkterá je v celém světovém dění? Také toco vás z něj zasáhnemůže být vždy jen //láska.//
  
-Versteht Ihr Menschen nun die grosse Einfachheit, die in dem ganzen Weltgeschehen liegt? Was auch darin geschieht, es kann immer nur //Liebe// sein!+Vy však jste si o svatosti lásky učinili pokřivený obraz a její pojem jste strhli dolů do špíny.
  
-Ihr aber habt Euch von der Liebe Heiligkeit ein ganz verzerrtes Bild gemachthabt den Begriff davon herabgezogen in den Schmutz.+Stalo se tak opět k zemi připoutaným rozumemkterý podle svého druhu zná pouze lásku pozemskou, založenou na hrubohmotném pocitu, ale nemůže pochopit cit čistého ducha, poněvadž mu chybí pro to pojemA hrubohmotný pocit zkřivil ještě až k surovému pudu!
  
-Doch auch dies wiederum nur durch den erdgebundenen Verstandder seiner Eigenart entsprechend lediglich die auf grobstoffliches Gefühl erbaute Erdenliebe kenntfür die Empfindung eines reinen Geistes aber kein Begriffsvermögen hat. Und das grobstoffliche Gefühl hat er auch noch zum rohen Trieb verbogen!+Ale na tom není dost. V pokračujícím přepěstění nutil rozum k pádu i tyto surové pudykteré samy o sobě mohly tak jako u zvířat zůstati povždy čistéaž je vehnal do hříchu!
  
-Doch nicht genug damitdrängte es den Verstand, im Fortschritt seiner Überzüchtung auch noch diesen rohen Trieb, der immerhin wie bei den Tieren an sich rein verbleiben konnte, weiterhin hinabzudrücken bis zur Sünde!+Stavěti pozemského člověka na roveň zvířeti bylo posměšné domýšlivosti příliš malým cílem. Ona chtěla míti rod pozemského člověka ještě //mnohem hlouběji,// chtěla ho postaviti //pod// zvíře!
  
-Den Erdenmenschen einem Tiere gleichzustellenwar als Ziel dem hohnlachenden Dunkel viel zu wenig. Es wollte das Geschlecht der Erdenmenschen //noch viel tiefer// haben, //unter// jedes Tier noch stellen!+Lidé se ve svém pomalém vývoji mohli za pomoci pečlivého vedení všech četnýchSvětlem k tomu určených a vybraných vyvolených zprvu namáhavě vymaniti ze zvířecích pudůjež se ještě nalézaly v jejich tělech, které však byly přesto //čisté.// Oni však měli nejenom klesnouti znovu zpět, vzdor duchu, který se v nich již probudil, ale měli být donuceni k tomu, aby stáli hlouběji než předtím.
  
-Die Menschenwelche sich in ihren langsamen Entwickelungen unter sorgfältigen Führungen so vieler von dem Licht bestimmten und dazu herangezogenen Erwählten mühevoll aus den zuerst in ihren Körpern noch vorhandenenaber doch //reinen// Tiertrieben schon herauszuarbeiten vermochten, sollten nicht nur wiederum dahin zurücksinken trotz der in ihnen schon erwachten Geister, sondern sollten tiefer als vorher stehend gezwungen werden.+Rozumochotně sloužící domýšlivostiz jejíhož podnětu byl těmito lidmi tak přepěstěn, věčně pochybovačný a hloubající, nedopřávající nedostatečně silnému duchu pevného opěrného bodu, přivedl tyto od něj odvislé samočinné následky tak daleko, že lidé z čistých zvířecích pudů svého těla vypěstovali nejnižší a podlou //vypočítavou žádostivost!// Tedy i zvířecí čistotu v lidech rozum ještě otrávil!
  
-Durch den dem Dunkel willig dienendenauf seine Anregung von diesen Menschen selbst zu groß gezüchteten Verstandder ewig zweifelnd, grübelnd dem noch nicht genug erstarkten Geiste keinen festen Stützpunkt mehr gewährt, brachten es diese damit so abhängig Gewordenen in selbstwirkender Folge fertig, aus dem reinen Tierestriebe ihres Körpers eine niedrigste und schlau //berechnende Gier// zu erziehenalso sogar noch des Tieres Reinheit darin in dem Menschen zu vergiften!+Tím bylo všechno zásadně zkaženo a pozemský člověk byl stlačen dolů až k nejnižším mezi všemi tvory v celém stvoření. Tyto následkysamočinně se stupňující ve všech špatnostech rozumu při jednostranném přepěstění po pádu do hříchu, //musely// nastatjakmile člověk nedbal všech pomocí ze Světla!
  
-Damit war alles grundsätzlich verdorben und der Erdenmensch zur niedrigsten unter den Kreaturen in der ganzen Schöpfung mühelos herabgedrücktweil dies die Folge des selbsttätig sich in alle Übel steigernden Verstandes bei der einseitigen Überzüchtung nach dem Sündenfalle werden //mußte,// sobald er auf die vielen Hilfen aus dem Licht nicht hörte!+A jelikož nedbal těchto pomocíbylo temnotám jasno; byla jim známa lidská //ješitnost,// která se domýšlivostí nesprávně bujícího pozemského rozumu musela stále zvětšovat.
  
-Und daß er //nicht// auf diese Hilfen hören würdewar dem Dunkel klarda es die //Eitelkeit// des Menschen kanntedie durch den Dünkel des falsch aufwuchernden Erdverstandes immer größer werden mußte.+Tak byla na lidi falešným pěstováním rozumu nalíčena nejenom hluboká a zkázonosná duševní léčkanýbrž i vyhnaná ješitnost zasunula současně těžkou závorukterá musela znemožnitiaby se některá duše mohla z léčky ještě zachránit; neboť ješitnost těchto malicherně myslících pozemských lidí v jejich chtění věděti všechno lépe nedovolila jim již tak lehce naslouchati všem pomocem ze Světla, podávaným jim ve Slově!
  
-So war dem Menschen mit dem falschen Züchten des Verstandes nicht nur eine tiefe und verderbenbringende Seelenfalle gestellt wordensondern durch die dabei aufschießende Eitelkeit gleichzeitig auch ein schwerer Riegel mit gegebender verhindern mußtedaß sich eine Seele wieder aus der Falle retten konnte; denn die Eitelkeit im Besserwissenwollen würde diese kleindenkenden Erdenmenschen nun auf alle Hilfen aus dem Lichte in dem Worte nicht so leicht mehr hören lassen!+Je na místězmocní-li se vás hrůzajakmile někdy poukáži na tojak hluboce člověk klesl!
  
-Es ist schon richtigwenn ein Schaudern Euch ergreiftsobald ich einmal aussprechewie weit der Mensch gefallen ist!+Avšak nyní musí to být vysloveno a vytaženo ze svého chmurného zášeří na světloaby to konečně bylo v paprscích hvězdy zničenojestliže to jednotliví probouzející se lidé nespálí sami v ohni probuzeného ducha. Právě dnesna den nejsvětější lásky Boží, chci to splnit!
  
-Es muß aber jetzt ausgesprochen sein und an das Licht gezerrt werden aus seinem düsteren Versteckdamit es endgültig vernichtet werde von dem Strahl des Sterneswenn es nicht der einzelne Erwachende im Feuer des erweckten Geistes selbst verbrennt. Gerade heute will ich es erfüllen an dem Tage der Heiligsten Gottesliebe!+Volám k lidemaby to poznali a osvobodili se od zlakterému propadli jako nejsilnějšímu opojnému jedu, úskoky tak zle překrouceného rozumuNeboť jedině tento rozum je k tomu přivedl.
  
-Ich rufe es den Menschen zudamit sie es erkennen und sich lösen von dem Übeldem sie wie dem stärksten Rauschgifte verfallen sind durch Schliche des so arg verbogenen VerstandesDenn nur dieser ganz allein hat sie dazu gebracht.+Svůdce věděl až příliš dobřeže to tak //muselo// dopadnoutjakmile lidstvo nastoupilo falešný směr, který mu tak vábně nabídlNemohlo to dopadnout jinak, neboť rozum, který měl býti jen výkonným nástrojem lidského chtění, nyní všechno chtění snižuje a sám se vyšvihl na falešného vůdce, který nemůže mít se svatou vůlí Boží spojení a tím zůstává odříznut i od Boží lásky.
  
-Der Verführer wußte nur zu gutdaß es so kommen //mußte,// nachdem die Menschheit die von ihm lockend gebotene und falsche Richtung eingeschlagen hatte!+Právě dneso slavnosti svaté Lásky, která se v budoucnu opět bude slaviti, musel jsem vám ještě jednou ukázati obraz, abyste viděli, jak //vaše// láska nyní vlastně vypadá, abyste se zachvěli a vzpamatovali a mohli tak přijmouti ještě jiskru čisté lásky Boží!
  
-Es konnte gar nicht anders kommen; denn der Verstandder nur ein ausführendes Werkzeug des menschlichen Wollens werden sollte//beeinträchtigt// jetzt alles Wollen und hat sich dadurch selbst zum falschen Führer aufgeschwungen, der mit dem Heiligen Willen Gottes nicht Verbindung haben kann und damit auch von Gottesliebe abgeschnitten ist.+Ukazuji nyní na tento obrazaby mohl být zničen se vším falešnýmco již nesmí více míti místa ve stvoření po jeho veliké očistě!
  
-Gerade heutezu dem Fest Heiliger Liebe, das es künftig wieder werden soll, mußte ich Euch noch einmal das Bild vorhalten, damit Ihr seht, wie //Eure// Liebe jetzt zum größten Teil beschaffen ist, damit Ihr schaudernd Euch besinnt und einen Funken reiner Gottesliebe noch empfangen könnt!+Nebylo by to došlo nikdy tak dalekokdyby byli lidé //alespoň jednou trvale// poslechli mnohých pomocí ze Světla!
  
-Ich ziehe dieses Bild hervordamit es nun zertrümmert werden kann mit allem Falschendas jetzt keinen Raum mehr in der Schöpfung haben darf nach deren großer Reinigung!+Naslouchali sicekdyž nějaký zvěstovatel dlel mezi nimiavšak po jeho odchodu hloubali opět rychle v jeho slovech, aby se stoupajícími pochybami a chtěním vědět všechno lépe rozkouskovali jeho slova, pokřivili je a uzpůsobili své vlastní chuti.
  
-Es wäre nie so weit gekommenwenn die Menschen auf die vielen Hilfen aus dem Lichte wenigstens //einmal// nur //nachhaltig// gehört hätten!+A tak klesalo pozemské lidstvo pomalu ale jistě vždy hlouběji do bahnakteré vytvořily a rozšiřovaly jejich vlastní myšlenky.
  
-Sie hörten wohl zu manchen Zeitenwährend ein Verkünder unter ihnen weiltedoch nach seinem Scheiden grübelten sie schnell wieder an seinem Wort herumum es dabei in aufsteigenden Zweifeln und im Besserwissenwollen zu zerstückelnzu verbiegen und sich neu zurechtzuformen nach dem eigenen Geschmack.+Vzchopte se nyníze vší síly! Něco takového nebude již nikdy připuštěno. Jest konecale konec jen //s vámi,// nebudete-li chtít ani tentokrát slyšeti Boží slovakterá vás mají pozvednouti k //onomu// bodu, na němž má člověk stát ve stvoření //jako člověk!//
  
-Und so versank die Erdenmenschheit langsamaber sicher immer tiefer in den Schlammden ihre eigenen Gedanken formten und verbreiteten.+Nesmí již stát v díle Stvořitelově jako zrůdakterá nemůže být plně ani člověkem ani zvířetemaby ničil jeho krásu a záchvěvy čisté harmonie nadále brzdil a rušil.
  
-Nun aber rafft Euch kraftvoll aufDenn nicht noch einmal wird solches Geschehen zugelassen. Es ist zu Ende, aber nur //mit Euch,// wenn Ihr diesmal nicht auf die Gottesworte hören wollt, welche Euch heben sollen zu //dem// Punkte, wo der Mensch //als Mensch// zu stehen hat in dieser Schöpfung!+Pozemští lidé, přichází svatý soudProto buďte //lidmi,// nebo zhyňte v plamenech paprsků hvězdy!
  
-Er darf nicht mehr als eine Mißgeburtdie weder ganz als Mensch noch ganz als Tier zu sein vermagin dem vollkommenen Werke des Schöpfers stehen bleibenum dessen Schönheit zu verzerrenum das Schwingen reiner Harmonie noch weiterhin zu hemmen und zu stören.+Vy všakkteří nosíte na svých čelích znamení svatého kříže//děkujte// Pánu za tuto velikou očistu; neboť vyvykteří máte ve svých duších slovo Poselství čisté i veliké chtění k dobrému, vy, kteří usilujete ke světlým výšinám, vám propůjčí hvězda velikou sílu, abyste se //znovuzrodili// v sobě podle vůle Boží!
  
-Es kommt das Heilige GerichtIhr Erdenmenschen! Deshalb werdet //Menschen// oder vergehet in den Flammengarben des Strahlen­den Sternes!+Těmito těžkými dobami půjdete v záštitě světelné ochranykterá vás očistí a prožhaví stále víc a více, až se stanete plameny, které na zemi budou svítit v nejčistším vzývání Bohu ke cti a které pomáhajíce lidem budou přitažlivě působit všude tam, kde se duchovní jiskra snaží ještě v probuzení pozvednouti vzhůru ke světlým výšinám!
  
-Ihr Träger des Heiligen Kreuzes an der Stirne aber //dankt// dem Herrn für diese große Reinigung; denn Ihrdie Ihr das Wort der Botschaft rein in Euren Seelen traget mit dem großen Wollen zu dem Gutendie Ihr nach lichten Höhen strebet, //Euch// wird der Stern die große Kraft verleihenin Euch //neu// zu werden nach dem Willen Gottes!+Proto jděte nyní s důvěrou ve Slovokteré vám ukáže pravou cestupo níž máte jít a které vám zprostředkuje také sílu v hodináchkdyž by se vás zmocňovala malomyslnost. Myslete na to, že všechno, co přijde, jest aktem milosti Boží //lásky,// která vynutila očistu!
  
-Ihr werdet unter starkem Lichtschutze durch diese schweren Zeiten gehendie Euch läutern und erglühen lassen immer mehr, bis Ihr zu Flammen werdet, die zur Ehre Gottes in der reinsten Anbetung auf Erden leuchten und unter den Menschen helfend wirken, anziehend überall, wo sich ein Geistesfunke im Erwachen noch zu lichter Höhe heben will!+V budoucnu bude každá slavnost Hvězdy děkovnou slavností působící Boží láskykterá se spojí s vánoční slavností až dosud známou.
  
-Deshalb gehet nun hin in dem Vertrauen auf das Wort, das Euch die rechten Wege zeigt, die Ihr zu gehen habt, und das Euch auch die Kraft vermitteln wird für Stunden, da Euch das Verzagen fassen will. Denket daran, daß alles, was auch kommt, ein Gnadenakt der Gottes//liebe// istwelche die Reinigung erzwingt!+Přispějte //vy// k tomu svojí pomocí lidemkteří se k vám brzy budou obracet v duševní tísni.
  
-Ein //Dankes//fest für die wirkende Gottesliebe werde nun in Zukunft jedes Fest des Sterneswelches sich mit dem bisher bekannten Weihnachtsfest vereint. +Neste jim pomoc //ve Slově!// Neboť ono zůstává ještě tím jedinýmčeho //nejdříve// potřebují.
- +
-Traget //Ihr// dazu bei durch Eure Hilfe an den Menschen, die in Seelennöten sich bald an Euch wenden werden. +
- +
-Bringt ihnen Hilfe //in dem Wort!// Denn das verbleibt das Einzige noch, dessen sie //zuerst// bedürfen!+
de:nachklange:1934-1936:reinigende_flammengarben
Last modified: 2022/03/06 14:30 by Marek Ištvánek