Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


de:nachklange:1931-1934:schonheit_der_volker-1933

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Deutsch » Nachklänge zur Gralsbotschaft » 1931-1934 » Schönheit der Völker. - 1933 | 2022/03/06 14:29 | current
– ↷ Page moved from de:vortrage:veroffentlichte:1931-1934:schonheit_der_volker-1933 to de:nachklange:1931-1934:schonheit_der_volker-1933 Marek Ištvánek
Česky » Doznívání k Poselství Grálu » Krása národů. - 1933 | 2022/03/06 14:49 | current
– ↷ Page moved from cs:prednasky:pro_blizsi_okruh:krasa_narodu_1933 to cs:doznivani:krasa_narodu_1933 Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Schönheit der Völker. ======+====== Krása národů. ====== 
 +===== K 19. únoru 1933. =====
  
-===== 19Februar 1933 =====+Kruh Světla svírá nyní zemi, pevně uzavírá se silný obal kolem zeměkoule, aby temnoty nemohly uniknout, a stále silnějším stává se tlak, který všechno zlo mocně stlačuje, takže se musí kruh dění za kruhem uzavřít, aby se tak spojil konec se začátkem. Světelná kopí a světelné šípy sviští, blýskají se světelné meče a Luciferovi trabanti jsou zle tísněni až ku zničení.
  
-Die Erde wird umklammert nun vom Licht, fest schließt sich eine starke Hülle um den Ball, damit das Dunkel nicht entweichen kann, und immer stärker wird der Druck, der alles Übel scharf zusammenpreßt, so daß sich Ring um Ring alles Geschehens schließen muss, damit das Ende mit dem Anfange verbunden istLichtspeere und Lichtpfeile schwirrenLichtschwerter blitzen aufund arg bedrängt bis zur Vernichtung werden Luzifers Trabanten.+//Svaté vítězství Světla zde na zemi!// Taková je všemohoucí vůle BožíVšude zavládne Světloi ve všech omylech lidstvajež má nyní poznati Pravdu.
  
-//Heiliger Sieg dem Lichte hier auf Erden!// So ist es Gottes allmächtiger Wille. Licht werde überallauch unter allen Irrungen der Menschheitauf dass sie nun erkenne die Wahrhaftigkeit.+//Tak se také v Brazílii spojí konec s počátkem. Doba velkých Inků ožije jemnohmotně.// V úžase poznají duchovní úpadek skrze tykteří chtěli přinést vzestup s mečem v ruce, což ale skrývalo lstivost a záludnost, místo ochrany v očekávání čistého pronikání Světla. Vyúčtování nyní musí složit v této zemi všechnoco se smělo kdy tady pohybovat a vyvíjet.
  
-So wird auch in Brasilien das Ende mit dem Anfange verbunden. Die Zeit der großen Inkas lebt feinstofflich auf. Stauend erkennen sie den Niedergang im Geist durch diewelche den Aufgang bringen wollten mit dem Schwerte in der Handdas aber List und Tücke deckteanstatt Schutz den reinen Lichtwärtsdrängenden zu geben. Abrechnung wird nun legen müssen dieses Land mit allemwas je darauf sich bewegte und entwickeln sollte.+Raduj sety malý zástupejenž jsi vyvolen k tomuabys směl spolupůsobit na tomto nezměrně velikém díle v síle Nejvyššího! Vaše doba přijde mnohem rychlejinež dnes myslíte; přijde pojednou neočekávaně a přes noc! Budete-li silni ve vytrvalosti, tu vzniknou jako samy od sebe plody, kterých máte požívat v radostném tvoření jako vyvolené dítky svého Pána! Síla, kterou vám ON daruje, ochrání vás ve strastech, a povznese k nejčistší radosti, jakou jste schopni vy lidští duchové pociťovat.
  
-Freut Euch, Ihr kleine Schar, die Ihr dazu erlesen seid, das unermesslich Große mitzuwirken in der Kraft des Höchsten! Eure Zeit beginnt viel schneller als Ihr heute denkt; denn es kommt einmal unerwartet über Nacht! Seid stark im Ausharren, so werden Euch die Früchte wie von selbst, die Ihr genießen sollt in dem freudigen Schaffen als die auserwählten Kinder Eures HerrnDie Kraftdie ER Euch spendetwird Euch schützen in der Trübsalund erheben zu der reinsten Freudewelche Menschengeister zu empfinden fähig sind.+Světový soud má vám přinést //korunu// a ne zánikNový život plný plodné práce a míru v ochraně Svatého Grálujemuž chcete sloužit s radostným chtěním při výstavbě království Božího na zemipomáhajíce všem lidemkteří v opravdové pokoře se podrobí prazákonům Stvoření. V nové říši budou vaši duchové schopni silně se povznést nad veškeru hmotnostvšechno zkrášlí a budou zaplaveni Světlem.
  
-Euch soll das Weltgericht die Krone bringenaber nicht den Untergangein arbeitsreiches, friedvoll neues Leben in dem Schutze des Heiligen Grales, dem Ihr dienen wollt mit frohem Wollen an dem Aufbaue des Reiches Gottes hier auf Erden, helfend allen Menschen, die in wahrer Demut sich den Schöpfungsurgesetzen fügenStark über aller Stofflichkeit zu schwingen werden Eure Geister fähig sein im neuen Reich, alles verschönend und vom Lichte übergossen.+//Když můj zmocněnec nyní vstoupí na brazilskou nivuje s ním moje síla; neboť skrze něj chci tam působit k započetí konce veškerého dění! Má být naplněno všechnoco se této země týkáJeho bytí tam položí k tomu základ!//
  
-Wenn mein Bevollmächtiger nun Brasiliens Flur betrittist mit ihm meine Kraft; denn durch ihn will ich wirken dort zur Endauslösung sämtlicher Geschehen! Es soll erfüllet werden alleswas das Land betrifft! Sein Dortsein legt den Grund dazu!+Posílení a rozkvět tamních věrných bude důsledkem očistyponěvadž všechno překážející má býti podle „Božských zákonů“ vyvrženoi když s křikem bude chtít toto roztřídění označit jako nespravedlivéSvětlo a tím i spravedlnost bezohledně roztříští vychytralosti rozumu, které omamně obklopují i původce, takže se ve svém myšlení skutečně domnívá, zeje v právu i tam, kde sám dělá bezpráví.
  
-Stärkung und Aufblühen der dortigen Getreuen ist die Folge nach der Reinigung; denn alles Hemmende soll ausgeschleudert werden nach dem „göttlichen Gesetz“auch wenn es aufheulend die Scheidung ungerecht bezeichnetEs soll das Licht und damit die Gerechtigkeit die Klügeleien des Verstandes rücksichtslos zerschlagen, die selbst den Urheber betörend gleisnerisch umstricken, so dass er in dem Denken wirklich wähnt, noch recht zu haben dort, wo er selbst Unrecht handelt.+Nositelům mé síly se podaří rozbít taková pouta mečem čistého chtěníkteré udržují stále čisté ke službám pro lidstvo a celé Stvoření!
  
-Den Trägern meiner Kraft wird es gelingensolche Fesseln zu durchschlagen mit dem Schwert des reinen Wollensso sie stets es blank erhalten zu dem Dienste an der Menschheitan der ganzen Schöpfung!+//Velký duchoteczakladatel a vůdce obyvatelstva Brazílie v dávné doběnyní přichází, aby s mým zplnomocněncem vedl svou zemi, která mu kdysi byla svěřena. On bude vždy při něm a jeho noha jej povede do míst, kam vstoupit musí, aby tím započalo splňování, které potom v neomezeném vzestupu vyvstane, v rychlejším postupu a nevídaném tempu, aby se všechny kruhy dokončily, a tím v prazákonech Stvoření osvobodily nebo zničily!//
  
-Ein großer Geist, der Vater, Gründer und der Führer der Bevölkerung Brasiliens in alter Zeit, ist jetzt herbeibekommen, um meinen+Buďte v myšlenkách s ním po celou dobu!
  
-Bevollmächtigen mit zu führen in sein Landdas ihm einst anvertraut wurde. Er wird stets bei ihm sein und seinen Fuß zu jenen Stellen führendie er betreten mussum die Erfüllung damit zu beginnendie dann in unhemmbarem Steigen sich erhebtin schneller Folge und geflügelter Geschwindigkeitum alle Ringe zu vollendenin Schöpfungsurgesetzen damit zu erlösen oder zu vernichten!+Je to úloha mého vyslance pro zámořík poznání národůne jen ke studiuv oněch zemíchkterým náležís nimiž je podle zákonů Stvoření pořád úzce svázán. Tím dostane současně schopnostmá určení neustále přeměňovat pro nynější povahu těchto národůaby tato přeměna této povaze zcela odpovídala a lehčeji byla přijímána.
  
-Seid mit ihm in Gedanken allezeit!+Má působit k požehnání všech cizích národů, aby se cítily šťastnými na půdě, ke které patří a podle toho pak i jejich rasa dospěla plného rozkvětu a přinesla nejbohatší ovoce a svým harmonickým působením podporovala celé pozemské lidstvo.
  
-Es ist die Aufgabe meines Gesandten für die Übersee, die Völker zu erkennen, nicht nur zu studieren, in deren Ländern, denen sie zugehören, mit denen sie nach den Schöpfungsgesetzen immer eng verbunden sind. Damit erhält er gleichzeitig die Fähigkeit, meine Bestimmungen stets umzusetzen in den jeweiligen Arten dieser Völker, damit sie deren Wesen ganz entsprechend eingeführt werden und leichter aufzunehmen sind.+\\
  
-Zum Segen aller fremden Völker soll er wirkendamit sich diese glücklich fühlen auf dem Bodendem sie zugehörenund ihrer Rasse ganz genau entsprechend dann zu voller Blüte kommenreichste Früchte tragen könnenall ihr Wirken nur harmonisch fördernd zu der ganzen Erdenmenschheit steht.+Tak povstane krása! Celá země bude obrazem krásyjakoby vyšla přímo z ruky velikého Stvořiteleponěvadž lidští duchové budou se zachvívat stejným způsobem a jejich radostné tvoření bude stoupat jako jásaváděkovná modlitba ke světlým výšinámaby tam nahoře opět zrcadlila všechnu harmonii štěstíjak je bude ukazovat tato země!
  
-So wird die Schönheit auferstehen! Die ganze Erde wird ein Bild der Schönheit werdenwie aus der Hand des großen Schöpfers elbst+Avšak tato Bohem chtěná krása nemůže nastatpokud vůdcové chtějí svým národům a svým zemím vnutit cizí mravy a obyčeje, cizí oděv, cizí stavební sloh v domnění, že tím jejich národy budou přivedeny k pokroku. Napodobení není povznesením, protože to není vlastní dílo! Sjednocení podle cizího vzoru je falešné!
  
-hervorgegangenda dann die Menschgeister in dem gleichen Sinne schwingen und ihr freudevolles Schaffen als jubelnde Dankgebete in die lichten Höhen steigendort oben widerspiegelnd alle Harmonie des Glückeswie sie diese Erde zeigt!+Nejlepším měřítkem je tu smysl pro krásukterý je vám dán protoabyste poznalico je v těchto věcech správné a co falešné! Oddejte se původnímu, //opravdovému smyslu pro krásu// a pak nebudete nikdy bloudit, protože smysl pro krásu jest spojen s prazákony Stvoření a je výrazem dosud skrytého vědění o dokonalosti. Je neklamným ukazovatelem cesty pro každého //ducha,// neboť v tomto pozdějším stvoření jedině //všechno// duchovní má schopnost poznati při dosažení určitého stupně zralosti plně, vědomě skutečnou krásu!
  
-Doch diese gottgewollte Schönheit kann nicht werdensolange Führer ihrem Volkeihrem Lande fremde Sitten und Gebräuchefremde Kleidungfremden Baustil aufzuzwingen suchen in dem Wahnedass damit ein Fortschritt komme für ihr VolkNachahmung ist nicht Hebungist kein eigen Werk! Vereinheitlichung in der Anlehnung ist falsch!+Avšak i zde jste potlačili nezaujatý cit vám již známým pádem do hříchu a jeho neblahými následkynadvládou rozumukterý všechno zkarikoval. Formakterou postavil na místě pojmu opravdové krásyjest módní bláznovstvíjemuž se vaše ješitnost velmi ráda podrobujeMódní bláznovství úplně zasypalo váš smysl pro krásupro ušlechtilé půvabné formy, jak to bylo dáno vašemu //duchu// jako vodítko a opora v tomto hrubém pozemském bytí. Tím jste ztratili velkou oporu a to vlastní vinou!
  
-Der beste Maßstab darin ist der Schönheitssinn, der Euch gegeben ist, um zu erkennen, was in solchen Dingen recht ist und was falsch! Gebt Euch dem ursprünglichen, //wahren Schönheitssinne// hin, dann könnt Ihr niemals irre gehen; denn dieser ist verbunden mit den Schöpfungsurgesetzen, ist der Ausdruck eines noch versteckten Wissens von Vollkommenheit, ein untrüglicher Wegweiser für jeden //Geist,// da alles //Geistige// allein in dieser Nachschöpfung die Fähigkeit besitztbei einer ganz bestimmten Reife voll bewusst wirkliche Schönheit zu erkennen!+Jinak byste vždy ve //všech// životních situacích a na //všech// místech ihned vycítili a //věděli,// kde něco nesouhlasí, protože všude, kde váš smysl pro krásu nemůže se radostně zachvívat, tam není stvořením přísně podmíněná harmonie //takovou,// jakou má být. A kde chybí harmonietam není ani krásy.
  
-Aber auch hierin habt Ihr leider lange schon das unbefangene Empfinden ausgelöscht durch den Euch nun bekannten Sündenfall und dessen unheilvolle Folgendurch Herrschaft des Verstandes, der in allem Zerrbilder erschufDie Form, die er an Stelle des Begriffes wahrer Schönheit stellte, ist die Modetorheit, der Eure Eitelkeit sich allzu gerne unterwarfDie Modenarrheit hat Eueren Schönheitssinn für edleanmutende Formen, welcher Eurem //Geist// gegeben ist als Richtschnur und als Stab in diesem groben Erdensein, vollständig zugeschüttetso dass Ihr damit einen großen Halt verlieren musstet durch eigene Schuld.+Pohleďte na ČíňanaJaponce nebo Turka v cylindruJsou to karikatury evropské kulturyPodívejte se na Japonkukterá se nyní obléká po evropsku a podívejte se na ní v kroji //její// země! Jaký je to rozdíl! Kolik ztratila v krojikterý je cizí její zemi! Je to veliká ztráta pro ni.
  
-Sonst würdet Ihr in //allen// Lebenslagen und //allen// Orten stets sofort empfinden, //wissen,// wo etwas nicht stimmtweil überallwo Euer Schönheitssinn nicht freudig schwingen kanndie schöpfungsmäßig streng bedingte Harmonie nicht so vorhanden istwie sie sein sollUnd wo die Harmonie fehltist auch Schönheit nicht.+//Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ!// Ve všem má býti vzestup a ne stav klidu. Avšak tento //vzestup// v pokroku musí být budován na //vlastním// základě a z //něho// vycházet. Nesmí to být přejímání cizích věcíneboť pak to není nikdy pokrok. Slovo samo ve svém pravém smyslu zavrhuje každé opírání se o cizí. //Pokrokem// pro národ může býti jen rozmach tohoco národ již mánemůže to však býti převzetí něčeho cizího. Že převzetí není žádným pokrokemjeví se již v důsledcích tohoco se dnes stáváMělo by to vůdce vést ku přemýšlení! Vypůjčené nebo převzaté není také vlastnictvími když je tu snaha přivlastnit si toNení to získáno, není to produkt ducha národa, na který jedině může býti hrdým a také hrdým býti musí!
  
-Seht den Chinesen im Zylinderhutauch den Japaner und den TürkenZerrbilder europäischer KulturSeht die Japanerin Euch andie europäisch sich jetzt kleidetund schaut sie dann in ihrer Tracht des //eignen// Landes! Welcher Unterschied! Wie viel geht ihr verloren in der ihrem Lande fremden Tracht! Es ist großer Verlust für sie.+A v tom je také hlavní úloha vyslance pro všechny za mořem: Pomoci miaby se stal každý národ veliký //sám v sobě,// úplně sám ze sebe, z vlastních schopností, které jsou tak rozličné mezi mnoha národy této zeměVšechny mají rozkvést podle druhu půdy, na které vzniklyMusí zůstat přizpůsobeny této půděaby na ní rozvily //tu// krásukterá se bude harmonicky zachvívat s ostatními na zemi. Pravá harmonie vznikne však právě //rozličností,// ne však sjednocením národůKdyby bylo něco takového zamýšleno, pak by byla dána také jen jedna země a jeden národ. Při tom by však brzy nastal stav klidu a konečně choroba a odumírání, poněvadž by chybělo občerstvování doplněním!
  
-//Hebung der eigenen Kultur allein ist wahrer Fortschritt für ein jedes Volk!// Wohl soll der Aufstieg sein in allem und kein Stillstand. Aber dieser //Aufstieg// in dem Fortschritt muss stets auf dem //eignen// Grund und von //diesem// aus erfolgennicht durch Übernahme fremder Dingesonst ist es niemals Fortschritt. Das Wort selbst in seinem wahren Sinne weist Anlehnungen zurück. Der //Fortschritt// für ein Volk kann ja nur Aufschwung sein von dem, was es schon hat, nicht aber Übernahme von etwas Erborgtem. Aufnehmen ist kein Fortschritt, der in Folgerungen des Bestehenden sich zeigt; das müsste schon Nachdenken zeugen bei den Führern! Erborgtes oder Übernommenes ist auch nicht Eigentum, auch wenn man es sich als zu eigen machen will. Es ist nicht selbst erworben, nicht ein Produkt des eignen Geistes eines Volkes, auf das allein es stolz sein könnte, stolz sein muss!+Pohleďte jen na květiny na lučináchkteré právě svou rozmanitostí oživují a občerstvujíba obšťastňují!
  
-Und darin ruht die Hauptaufgabe des Gesandten für die Übersee: Mir mitzuhelfen, jedes Volk //in sich selbst// groß werden zu lassen, ganz aus sich heraus, aus den eigenen Fähigkeiten, die verschieden sind unter den vielen Völkern dieser Erde. Alle sollen auferblühen nach der Art des Bodens, auf dem sie erstanden, sie müssen diesem Boden angepasst verbleiben, um auf ihm //die// Schönheit zu entfalten, die mit den anderen harmonisch auf der Erde schwingt. Die rechte Harmonie ersteht aber gerade durch ihre //Verschiedenart,// nicht etwa durch Vereinheitlichung unter allen Völkern. Wenn das gewollt gewesen wäre, dann hätte es auch nur ein Land gegeben und ein Volk. Es würde jedoch bald ein Stillstand dabei kommen und zuletzt ein Hinsiechen und Absterben, weil die Erfrischung durch Ergänzung fehlt!+\\
  
-Auch hier seht nur die Blumen auf den Fluren anwelche gerade in ihrer Verschiedenartigkeit beleben und erfrischenja beglücken!+Avšak nedbání těchto vývojových zákonů hořce se vymstí na všech národechneboť to vede na konec jen k úpadku a zhrouceníne k rozmachu, poněvadž tu chybí nutné zdraví. Člověk nemůže se vzpírat věcem, kterým jako každý tvor je tak dalece podroben, že nikdy nedosáhne ničeho, nedbá-li na tyto živé zákony, vetkané do Stvoření. Kde jich nedbá a jedná proti nim, //musí// dříve nebo později ztroskotat. Čím později, tím hůře. Nepřihlížíme ani k tomu, že vůdce nese hlavní zodpovědnost za to, v čem pochybil, následkem svého falešného stanoviska. Musí pak trpět za celý národ, který ve své tísni na něm duchovně visí!
  
-Aber die Nichtachtung solcher Entwickelungsgesetze wird sich an den Völkern bitter rächen; denn auch das führt zuletzt nur Zusammenbruch herbeinicht Aufschwungweil jede Gesundheit darin fehlt. Der Mensch kann sich nicht sträuben in den Dingendenen er wie jede Kreatur insoweit unterworfen istdass er niemals etwas erreichtwo er nicht den in diese Schöpfung eingewobenenlebendigen Gesetzen Rechnung trägtWo er dagegen handelt und sie nicht beachtet, //muss// er Schiffbruch leiden früher oder später. Je später, desto heftiger. Ganz abgesehen davon, dass ein Führer auch die Hauptverantwortung dafür zu tragen hat für daswas er verfehlt durch seine falsche EinstellungEr muss dann für das ganze Volk erleidendas sich in seiner Not Geistig fest an ihn hängt!+//Toto nově uspořádatje úloha mého vyslance pro zámoří!// Velké a v odpovědnosti téměř přebohaté působeníale nádhernéponěvadž mu k tomu budou dány všechny pomocipokud jen on sám nutnou vážnost nikdy nedovolí odsunout stranou a zachová bezpodmínečnou věrnost vysoké službě spolu se silným chtěním! Opakuji znovu: Jedině povznesení vlastní kultury jest pravým pokrokem pro každý národ! Musí se hodit k půděpodnebí a rase! Člověk musí v nejčistším smyslu kořenit v půděchce-li růst a očekávat pomoc ze SvětlaJen žádné přejímání národních zvyků a mravů či názorůkteré jsou jeho podstatě cizíZakořenění v půdě jest základní podmínkou a ta samojediná skrývá v sobě ozdravěnísílu a zralost!
  
-Darin neu aufzubauenist die Aufgabe meines Gesandten für die Übersee! Ein großes und in der Verantwortung fast überreiches Wirkenaber herrlichda ihm alle Hilfe dazu wird, wenn er nur selbst den notwendigen Ernst niemals nur Seite lässt und unbedingte Treue für den hohen Dienst bewahrt neben dem starken Wollen!+Což se člověk ještě dost nepoučil ze smutných zkušenostíkteré vyvolal v mnoha případech tímže daroval svou vlastní kulturu cizím národům a musel pak vidět jejich úpadek a zánik? Jen málo lidí se nad tím pozastavilo a přemýšlelo o tom. Avšak i toto přemýšlení ztrácelo se dosud v písku a nenalezlo žádného podkladuna němž by zakotvilo.
  
-Ich wiederhole noch einmalHebung der eigenen Kultur allein ist wahrer Fortschritt für ein jedes Volk! Dem Boden angepasstdem Klima und der Rasse! Der Mensch muss in dem reinsten Sinne bodenständig werdenwenn er wachsen will und Hilfe aus dem Licht erwartet!+Odstranit toto zlo a vyvolat novýradostný a bohatý život v zemích kolem všech moříjest hlavní úlohou //působení vyslance v jeho dlouhém pozemském životěplném práce.//
  
-Nur keine Übernahme wesensfremder Völkersitten und Gebräuchefremder Anschauungen. Die Bodenständigkeit ist Grundbedingung und verbürgt allein GesundungKraft und Reife!+V tomto smyslu musí působitaby všechna pro Zemi nutná základní ustanoveníkterá já musím dosáhnout, byla přizpůsobena charakteru jednotlivých národů a tam ponechána jejich uskutečňování! V každé zemi podle druhu, který samotný jen //tam// může být přiveden k plnému rozkvětu! Toto dílo znamená převrat, poněvadž v jeho důsledcích dostane se //všem// pozemským národům pomoci, ozdravění a štěstí!
  
-Hat denn der Mensch noch nicht genug gelernt an den trüben Erfahrungendie er mit den Geschenken seiner eignen Kultur an fremde Völker oft heraufbeschwor und deren Niedergang er dann erleben musste? Es brachte nur sehr wenige zum Nachdenken darüber. Aber auch dieses Nachdenken verlief bisher im Sande und fand keinen Grundder einen Anker halten konnte.+//Nyní předstupFritzi Halsebandepoklekni ještě jednou před stolem Páně, aby se síla stala __činem!__//
  
-Die Übel zu beseitigenein neuesfrohesreiches Leben zu gestalten in den Ländern über allen Meeren ist die Hauptaufgabe des Gesandten in dem langenarbeitsvollen Wirken seines Erdenlebens.+„Jdi tedy tammůj synua putuj zeměmi a moři jako můj //první vyslanec Tisícileté říše,// abys zastupoval a přinášel vysoký cíl ve Slově dušímkteré tam naslouchajíTím je položen základní kámen. Na této skále mohu postavit stavbu, která má být vystavěna k poctě Nejvyššího!“
  
-In diesem Sinne muss er wirkenum alle für die Erde notwendigen Grundbestimmungen, welche ich treffen muss, den Einzelvölkern deren Eigenart entsprechend zu gestalten und dort durchführen zu lassenIn jedem Lande nach der Art, die //dort// allein zu voller Blüte kommen kann! Umwälzend ist sein Werk, weil es in seinen Folgen //alle// Erdenvölker fördernd und gesundend, ja beglückend treffen wird!+(Jda k němu) "Svatou sílu jsem ti dal již v počátkunyní ji přijmi k činuJdi tam k zápasům a k vítězstvímAmen."
  
-Nun trete vorFritz Halsebandknie noch einmal vor dem Tisch des Herrn, dass Kraft Dir werde //zu der Tat!// +Vstaňvydej se pod ochranou Světla přes mořea pozdravuj tam hledající duše!
- +
-„So gehe hin, mein Sohn, und ziehe über Länder, über Meere als mein erster Gesandter des tausendjährigen Reiches, um zu vertreten und zu bringen das hohe Ziel im Wort den dort auflauschenden Seelen, damit gelegt werde ein Grundstein, auf dessen Felsen ich errichten kann das Haus, welches erbaut sein soll zur Ehre des Höchsten!“ +
- +
-(Zu ihm gehend) „Heilige Kraft gab ich Dir schon zum Werden, nun nimm sie für die Tat! Gehe hin zum Streite und zum Sieg! Amen.“ +
- +
-Steh auf, zieh unterm Schutz des Lichtes übers Meer, und grüße die suchenden Seelen dort! +
- +
----- +
- +
-<WRAP rightalign> +
-Verlag „Der Ruf“ G. m. b. H. München. ((Originál nemáme k dispozici)) +
-</WRAP>+
de:nachklange:1931-1934:schonheit_der_volker-1933
Last modified: 2022/03/06 14:29 by Marek Ištvánek