Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


de:andere:bestimmungen-1936

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Deutsch » Andere » Bestimmungen für Besucher der Siedlung Abd-ru-shins auf Vomperberg. - 1936 | 2022/03/06 14:17 | current
– ↷ Page moved from de:abdrushin:bestimmungen-1936 to de:andere:bestimmungen-1936 Marek Ištvánek
Česky » Ostatní » Pravidla pro návštěvníky Abd-ru-shinovy osady na Vomperbergu. - 1936 | 2022/03/05 23:33 | current
– ↷ Page moved from cs:abdrushin:pravidla-1936 to cs:ostatni:pravidla-1936 Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Bestimmungen ======+====== Pravidla ======
  
-===== für Besucher der Siedlung Abd-ru-shins auf Vomperberg. =====+===== pro návštěvníky Abd-ru-shinovy osady na Vomperbergu. =====
  
 \\ \\
  
-===== A. Allgemeines. =====+===== A. Všeobecné. =====
  
-==== 1. Gralsverwaltung: ====+==== 1. Správa Grálu: ====
  
 +Všechny hospodářské a právní záležitosti osady pana Oskara Ernst //Bernhardta// (Abd-ru-shina) budou zpracovány oddělením „Správy Grálu“, které je sekretariátem Pána.
  
-Alle wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten der Siedlung des Herrn Oskar Ernst //Bernhardt// (Abd-ru-shin) werden von der Abteilung „Gralsverwaltung“ bearbeitetdie das Sekretariat des Herrn ist.+  * //Adresa dopisu:// O. E. //Bernhardt,// odd. Správy Grálu, Schwaz in Tyrol, poštovní přihrádka 56. 
 +  * //Adresa telegramu:// Správa Grálu, Schwaz, Tyroly. Telegramy budou vždy ihned telefonicky na Horu dále předány. 
 +  * //Telefonní volání:// Bernhardt, odd. Správy Grálu, Schwaz in Tyrolčíslo 131. Hovory jsou spojovány ve dne a v noci.
  
-  * //Briefanschrift:// OE. Bernhardt, Abt. Gralsverwaltung, Schwaz in Tirol, Postfach 56. +==== 2Grálské Slavnosti====
-  * //Telegramm-Anschrift:// Gralsverwaltung Schwaz Tirol. Telegramme werden jeweils sofort telefonisch auf den Berg weitergegeben. +
-  * //Telefonanruf:// Bernhardt, Abt. Gralsverwaltung. Schwaz in Tirol, Nr. 131. Sprechzeiten durchgehend Tag und Nacht.+
  
-==== 2. Gralsfeiern====+V každém roce budou konány na Svaté Hoře tři grálské Slavnosti a sice:
  
-In jedem Jahr werden aus dem Heiligen Berg drei Gralsfeiern abgehalten, und zwar:+  * 30. května dopoledne v 11 hodinSlavnost Svaté Holubice 
 +  * 7. září dopoledne v 10 hodin: Slavnost Čisté Lilie 
 +  * 29. prosince dopoledne v 10 hodin: Slavnost Zářící Hvězdy.
  
-  * am 30. Maivorm. 11 Uhr: Das Fest der Heiligen Taube, +Všechny tři Slavnosti den předemv 17 hodinmají přípravnou //předslavnost.// Den po každé Slavnosti dopoledne v 9 hodin se koná //poslavnost.// Ve dnech po Slavnosti se konají denně přednášky a hodinykdy se člověk koří Bohu (slavnostní týden).
-  * am 7September, vorm10 Uhr: Das Fest der Reinen Lilie, +
-  * am 29. Dezember, vorm. 10 Uhr: Das Fest des Strahlenden Sternes.+
  
-Allen drei Feiern geht am Tage vorher, 5 Uhr nachmittags (17 Uhr) eine vorbereitende //Vorfeier// voraus. Am Tage nach jeder Feier findet 9 Uhr vormittags eine //Nachfeier// statt. In den Tagen nach der Feier finden außerdem täglich Vorträge und Andachtsstunden statt (Feierwoche).+==== 3Účast na Slavnostech: ====
  
-==== 3Teilnahme an den Feiern: ====+Ke Slavnostem budou připuštění jen lidé, kteří znají Poselství Grálu a podle slova Poselství chtějí žít, a to pouze tehdy, když sami ze sebe mají naléhavé přání zúčastnit se Slavnosti a prosí o to.
  
-Zu den Feiern werden nur Menschen zugelassen, welche die Gralsbotschaft kennen und nach dem Worte der Botschaft leben wollen, und auch diese nur dann, wenn sie aus sich selbst heraus den dringenden Wunsch zu einer Teilnahme an der Feier haben und darum bitten.+==== 4Jiná návštěva Hory: ====
  
-==== 4Sonstiger Besuch des Berges: ====+Také v době mimo Slavnosti smějí na návštěvu přijít na kratší nebo delší čas stoupenci, kteří o to prosí a jsou připraveni se podřídit pevným směrnicím.
  
-Auch in der Zeit außerhalb der Feiern dürfen Anhänger, welche darum bitten, auf kürzere oder längere Zeit zu Besuch kommen, wenn sie bereit sind, sich den hierfür festgesetzten Bestimmungen zu unterwerfen.+==== 5Ustanovení pro všechny návštěvníky: ====
  
-==== 5Voraussetzung für alle Besucher: ====+Každý návštěvník si musí ujasnit, že každá jeho návštěva je zajištěním jeho výslovné //prosby// a že přichází na Horu, aby přijal //duchovní// hodnoty. Bylo by proto zcela falešné přikládat uspokojení materiálních potřeb vetší cenu. Snad jinak ve vztahu k ubytování a zásobování potravinami při pobytu v kraji byly shledány nutným. Zřeknutí se zvláštních požadavku musí být pro každého návštěvníka samozřejmým.
  
-Jeder Besucher muß sich klar machendaß sein Besuch die Gewährung einer von ihm gestellten //Bitte// ist, und daß er auf den Berg kommt, um //geistige// Werte zu empfangen. Es wäre deshalb ganz falsch, der Befriedigung materieller Bedürfnisse einen größeren Wert beizulegen und in dieser Richtung Anforderungen zu stellen, welche vielleicht sonst in Bezug auf Unterkunft und Verpflegung auf Reisen und beim Landaufenthalt gestellt werden. Der Verzicht auf besondere Ansprüche muß für jeden Besucher selbstverständlich sein.+Kdo se nechce vpravit do pořádku na Hořeten ať nechá Horu daleko stranou.
  
-Wer das nicht will und wer sich in die Ordnung auf dem Berge nicht einfügen willder möge dem Berge fern bleiben!+Požadavky na ubytování a stravování mohou být dány takaby odpovídaly daným poměrům.
  
-Anforderungen an Unterkunft und Verpflegungdie unter den gegebenen Verhältnissen gestellt werden könnenwird ohnehin entsprochen.+Kromě toho nemocní a potřebující zotavenípři ohlášení přesnýchale krátkých údajů o příčině, budou moci prosit o zvláštní ohledy.
  
-Außerdem finden Kranke und Erholungsbedürftige eine besondere Berücksichtigung, um die bei der Anmeldung unter genauer aber kurzer Angabe des Grundes gebeten werden kann.+==== 6Ohlášení: ====
  
-==== 6Anmeldung: ====+Všechna ohlášení k //návštěvě Hory// mají směrovat na oddělení „Správy Grálu“.
  
-Alle Anmeldungen zum //Besuch des Berges// sind schriftlich an die Abteilung „Gralsverwaltung“ zu richten. Die Anmeldungen //für die Feiern// sind von den Gruppen- (Kreis-Leitern zu sammeln und Wochen vor dem Tag der betreffenden Hauptfeier geschlossen vorzulegen.+Oznámení //pro Slavnosti// jsou shromážděna skupinovými (zemskýmivedoucími a týdny přede dnem hlavní Slavnosti uzavřena a předložena.
  
-Jede Anmeldung muß enthalten:+Každé ohlášení musí obsahovat:
  
-  * a) Vor- und Zuname jeder angemeldeten Personalso auch der einzelnen Familienmitgliederbei Kindern mit Angabe des Alters+  * a) Křestní jméno a příjmení každé ohlášené osobytaké jednotlivé členy rodinyu dětí s údaji o dospělých
-  * b) Genaue Adresse des Besuchers+  * b) přesnou adresu návštěvníků
-  * c) Tag der Ankunft und möglichst auch die Stunde des Eintreffens am Bahnhof Schwaz (Zugsangabe), +  * c) den příjezdu a pokud možno hodinu příjezdu na nádraží Schwaz (údaj o vlaku), 
-  * d) Genaue Aufenthaltsdauer+  * d) přesnou délku pobytu
-  * e) Angabe über erbetenes Abholen vom Bahnhof (Anzahl der Personen oder nur Gepäck) – siehe Ziffer 21, +  * e) údaj o prosbě k vyzvednutí z nádraží (počet osob nebo jen zavazadel – viz bod číslo 21)
-  * f) Angabe über erbetene Teilnahme an den gemeinsamen Mahlzeiten – siehe Ziffer 18.+  * f) údaj o prosbě k účasti na společných obědech – viz bod číslo 18.
  
-Die Anmeldung erfolgt am einfachsten durch Benützung der vorgedruckten //Anmeldekarten,// die von den Gruppen- (Kreis-Leitern zu erhalten sind.+Ohlášení následuje po vyplnění nejjednodušších //přihlašovacích karet,// které lze získat od skupinových (zemskýchvedoucích.
  
-Anmeldungendie nicht alle Angaben enthaltenkönnen nicht erledigt werden.+Ohlášeníkterá nebudou obsahovat všechny údajenebudou moci být vyřízena.
  
-Allen //Anfragen// ist Rückporto beizulegen.+Ke všem //dotazům// musí být přiloženo zpětné poštovné.
  
-==== 7. Unterbringung: ====+==== 7. Zaopatření: ====
  
-Die Unterbringung regelt die GralsverwaltungDie getroffene Quartierzuweisung ist //endgültig und bindend.// Die erfolgte Zuweisung wird dem Anmeldenden direkt mitgeteilt, für die Zeiten der Feiern jedoch durch Vermittlung des Gruppen- (Kreis-Leiters.+Zaopatření řídí Správa GráluPříslušný ubytovací poukaz je //konečný a závazný.// Následující poukaz bude přihlášenému udělen pro dobu Slavností – avšak prostřednictvím skupinového (zemskéhovedoucího.
  
-Selbständiges Einquartieren aus dem Vomperberg muß unter allen Umständen unterbleibenzu Zeiten der Feiern auch in Vomp und SchwazEbenso ist ein Wechsel oder Tausch des zugewiesenen Quartiers unter den Besuchern nicht zulässigNur in dringenden Ausnahmefallen kann dies bei der Gralsverwaltung erbeten werden.+Samozřejmě ubytování na Vomperbergu musí za všech okolností zůstat vyhrazeno na dobu Slavnostítaké ve Vompu a SchwazuPrávě tak směna nebo výměna určeného ubytování mezi návštěvníky se nepřipouštíPouze v naléhavých, výjimečných případech může se to vyprosit ve Správě Grálu.
  
-==== 8. Absage: ====+==== 8. Odřeknutí: ====
  
-Tritt ein Hindernis für das Kommen ein oder verschiebt sich aus zwingenden Gründen der Tag der Ankunftso ist die Gralsverwaltung hiervon so bald wie möglich zu verständigen.+Pokud nastoupí překážka pro příchod nebo se posune z naléhavých důvodů den příchodutak se to co nejdříve oznámí Správě Grálu.
  
-Erfolgt die Absage nicht rechtzeitigso muß der Angemeldete für die Kosten der zugewiesenen Unterkunft auskommen. Ebenso ist bestelltes Fuhrwerk, das vergeblich an die Bahn gefahren ist, zu bezahlen.+Pokud odřeknutí nepřijde včastak musí ohlášený uhradit náklady.
  
-==== 9Ankunft: ====+Rovněž tak objednaný odvoz, který jede na nádraží zbytečně.
  
-Alle Besucher, gleichgültig, ob sie auf dem Berge, in Vomp oder in Schwaz untergebracht sind, haben sich möglichst noch am Tage des Eintreffens, spätestens aber am nächsten Tag im Verwaltungsgebäude aus dem Vomperberg //persönlich anzumelden.// Eine Anmeldung aus dem Gemeindeamt in Vomp ist dann nicht mehr erforderlich. Die für Gasthöfe vorgeschriebene polizeiliche Anmeldung betätigen diese selbst.+==== 9Příchod: ====
  
-===== B. Besondere Bestimmungen für den Aufenthalt=====+Všichni návštěvníci, lhostejno, zda jsou umístěni na Hoře, ve Vompu nebo ve Schwazu, pokud možno ještě v den příchodu, nejpozději v následující den, se //osobně// ve správní budově //ohlásí.// Ohlášení na obecním úřade ve Vompu se pak již nevyžaduje. Pro hostince předepsané policejní ohlášení uskuteční tato sama.
  
-==== 10Verhalten der Besucher: ====+===== BZvláštní směrnice pro pobyt. =====
  
-Alle Besucher müssen sich in die Ordnung aus dem Berge einfügen.+==== 10Chování návštěvníků: ====
  
-Dem Verhalten der Besucher im Verkehr mit den ständigen Bergbewohnern, untereinander und mit den Einheimischen muß der Wille jedes Besuchers zu Grunde liegen, so zu sein, daß man an seinem ganzen Verhalten erkennen kann, daß er als ein ernster, reifer Mensch die Forderungen der Botschaft für seine Person verwirklichen will. Auch der außenstehende Nichtanhänger muß den Eindruck gewinnen, daß hier höherstrebende Menschen //geistige// Ziele verfolgen, Menschen, die bestrebt sind, sich zu vervollkommnen, daß sich aber keine Schwätzer, Schwärmer, Phantasten und Fanatiker unter den Anhängern befinden. Und es muß klar zu Tage treten, daß keinerlei andere Ziele angestrebt werden als nur geistige; denn alles andere würde ja auch im Widerspruch mit der Botschaft stehen.+Všichni návštěvníci se musí vpravit do pořádku na Hoře.
  
-Jeder Besucher soll beweisendaß er den aufbauenden //Wert richtigen Schweigens// erkannt hatUnnützes Reden über alltägliche Dinge würde nur zeigendaß der Besucher nicht erfaßt hatwelche höheren Werte er sich hier erringen kannUnbedingt //verboten// ist esmit Nichtanhängerninsbesondere auch mit den Quartiergebern über die Gralsbotschaftüber die Feiern und Vorträge oder die Einrichtungen der Siedlung zu sprechen. Auch aus Befragen darf keine Antwort erteilt werden. Es soll also //jede Werbetätigkeit// für die Gralsbotschaftsei es mündlichsei es durch Anbieten oder leihweises Überlassen von Büchern oder sonstigen Schriftenwelche von der Gralsbotschaft handeln, //unterbleibenPolitische Gespräche// untereinander und mit Fremden müssen ebenfalls unbedingt //vermieden werden.// In dieser Beziehung soll sich jeder Besuchersolange er auf dem Berge weilt, ganz neutral verhalten. Dies gilt auch für den Aufenthalt in Vomp und Schwaz.+V chování návštěvníků ve styku se stálými obyvateli Horyvzájemně a s domácími musí být vůle každého návštěvníka zcela zřejmáZ celého jeho chování musí být poznatže jako vážnýzralý člověk chce pro svou osobu uskutečňovat požadavky PoselstvíTaké tijež nejsou stoupencimusí získat dojemže zde jde o vysoko se snažícího člověka, který sleduje //duchovní// cíle. Že patří k lidemkteří se snaží zdokonalit sekteří nejsou žádní tlachalovéblouznivci a že mezi stoupenci nelze nalézt fantasty a fanatikyA musí být jasně vidětže se nebude snažit o žádné jiné cíle než pouze o duchovní; neboť vše jiné by také bylo v rozporu s Poselstvím.
  
-Jeder Besucher muß wissendaß durch unnützes Reden von Anhängernwenn es auch noch so gut gemeint warimmer wieder Schaden angerichtet wurde. Denn Verdrehungen und unrichtige Weitergabe des Gehörten sind nach den gemachten Erfahrungen die unvermeidliche Folge unnützen Redens.+Každý návštěvník má prokázatže //poznal// budující hodnotu //správného mlčení.// Neužitečné řeči o všedních věcech by pouze ukázalyže návštěvník nepochopilkteré vyšší hodnoty zde mohl dosáhnout.
  
-Es gibt nichts auf dem Berge, was verborgen werden müßte, aber //es soll vermieden werdendaß Falsches darüber verbreitet wird.//+Bezpodmínečně se //zakazuje// hovořit s nestoupencizvláště také s těmi, kteří poskytují ubytování, o Poselství Grálu, o Slavnostech a přednáškách nebo o zařízení v osaděTaké na dotazy nebude smět se jim dát odpověď. Tedy //nemá dojít// k //žádné náborové činnosti// pro Poselství Grálu.
  
-Im Umgang mit den Einheimischen soll sich jeder Besucher befleißen, höflich und freundlich zu seinDazu gehört auch die Rücksicht auf den Besitz der BauernFelder und Wiesen dürfen daher nicht betreten werden. Flurschaden ist unbedingt zu vermeiden. Blumen dürfen nur am Wegrand gepflückt werden. Etwa bezogene Lebensmittel (Butter, Milch. usw.) sind mit den ortsüblichen Preisen zu bezahlen. Wer glaubt, irgend einen Grund zur Klage zu haben, möge dies der Gralsverwaltung mitteilen. Persönliche Streitigkeiten sind in jedem Fall zu vermeiden. Das bestehende gute Einvernehmen mit der eingeborenen Bevölkerung darf in keiner Weise getrübt werden.+//Politickým rozmluvám// vzájemným a s cizími lidmi //se budete muset rovněž vyhnout.// V tomto směru má každý návštěvník tak dlouho jak dlí na Hoře chovat se zcela neutrálněTotéž platí pro pobyt ve Vompu a Schwazu.
  
-Wer sich trotz dieser eingehenden Bestimmungen über das Verhalten auf dem Berge falsch verhältmuß damit rechnendaß ihm weitere Besuche des Berges nicht mehr gestattet werden!+Každý návštěvník musí vědětže neužitečnými řečmi se stoupencii když byly také jistě tak dobře míněny, vždy znovu byly způsobeny škody. Neboť překroucení a nesprávné předání slyšeného je podle učiněných zkušeností neodstranitelný důsledek neužitečných řečí.
  
-==== 11Andachten und Vorträge: ====+Není nic na Hoře, co by se muselo skrývat, //ale člověk se má vyhnout tomu, aby nebylo o tom rozšiřováno falešné.//
  
-Während des ganzen Jahres finden regelmäßig statt:+Ve styku s domácími má se každý návštěvník snažit být zdvořilý a přátelský. K tomu patří také ohled na majetek sedláků. Na pole a louky nebude se smět vstoupit. Škodám na nivách je třeba se bezpodmínečně vyhnout. Květiny lze trhat jen na okraji cesty. Nějaké odebírané potraviny (máslo, mléko atd.) se platí podle místně obvyklých cen. Kdo věří, že má příčinu ke stížnosti, může to sdělit Správě Grálu. Osobním sporům je nutno se v každém případě vyhnout. Stávající dobrá shoda s domácími obyvateli nesmí být v žádném případě zakalena.
  
-  * Jeden Sonntag 9 Uhr vorm. eine //Andacht,// +Kdo se přes tyto Směrnice o chování na Hoře chová nesprávněmusí počítat s tímže mu další návštěva Hory nebude více povolena!
-  * jeden Mittwoch 7.30 Uhr abends (19.30 Uhr) ein Vortragan denen alle Anhänger teilnehmen können. Besucher müssen sich jederzeit ausweisen können.+
  
-An den Sonntagen wird 20 Minuten vor Beginn der Andacht mit der Glocke auf dem Verwaltungsgebäude geläutet. Jeweils 5 Minuten vor Beginn werden die Türen geschlossen, und es wird dann niemand mehr eingelassen.+==== 11Pobožnosti a přednášky: ====
  
-Außerdem finden an mehreren Abenden in der Woche regelmäßige Vorträge und Vorlesungen für die verschiedenen Kreuzträger statt. An den für sie einschlägigen Vorlesungen dürfen auch die Besucher teilnehmen. Die Zeiten, die nicht allgemein feststehen, sind aus den Anschlägen an den verschiedenen Tafeln für Bekanntgaben ersichtlich.+Během celého roku se pravidelně konají:
  
-==== 12Empfang====+  * Každou neděli v 9 hodin dopoledne //pobožnost.// 
 +  * Každou středu v 19:30 přednáška, na níž se mohou všichni stoupenci zúčastnit a návštěvníci mohou být v každý čas vykázáni.
  
-Alle Besucher, welche darum bitten wollen, den Herrn, Frau Maria oder Fräulein Irmingard zu sprechen, haben sich im Verwaltungsgebäude anzumeldenIn den Zeiten der Feiern liegen dort Listen auf, in welche sich die Besucher eintragen müssen. Die Zeit des Besuches wird ihnen dann mitgeteilt. Besucher, welche bei den Feiern nur einige Tage hier bleiben, müssen sich so bald wie möglich anmelden, womöglich noch vor der Hauptfeier.+O nedělích bude 20 minut před začátkem pobožnosti znít zvon ve správní budověVždy 5 minut před začátkem budou dveře zavřeny a nikdo pak nebude více vpuštěn.
  
-===== CDurchführung der Feiern=====+Kromě toho budou se konat ve více večerech v týdnu pravidelné přednášky a předčítání pro různé nositele křížeNa příslušných předčítáních smějí se také zúčastnit návštěvníci. Doby, které nejsou všeobecně určeny, lze vidět jako oznámení plakátováné na různých tabulích.
  
-==== 13Eintrittskarten: ====+==== 12Přijetí: ====
  
-Jeder Teilnehmer erhält eine mit seinem Namen und Platznummer versehene //Eintrittskarte,// die für die Haupt- und die Nachfeier Geltung hatBeim Betreten der Andachtshalle ist diese Karte //unaufgefordert// vorzuzeigenvon den Mitgliedern der einzelnen Landesvereinigungen von Gralsanhängern außerdem auch die AusweiskarteDie Ausgabe der Eintrittskarten findet am Tage vor der Hauptfeier //nach// der vorbereitenden Andacht statt und zwar im Schulgebäude.+Všichni návštěvnícikteří chtějí o to prosit, aby mluvili s Pánem, paní Marií nebo slečnou Irmingard, musejí se ohlásit ve správní budověV době Slavností jsou tam vystaveny knihydo kterých se musí návštěvníci zapsatDoba návštěvy jim bude potom sdělena. Návštěvníci, kteří o Slavnostech zde zůstanou pouze několik dní, musí to co nejdříve ohlásit, pokud možno ještě před hlavní Slavností.
  
-==== 14Zeiteinteilung: ====+===== CProvedení Slavností. =====
  
-Für die Feierwoche wird jeweils eine gesonderte Zeiteinteilung ausgegeben, aus der die Zeiten für den Einlaß zu der Haupt- und Nachfeier und der Beginn der sonstigen Andachten und Vorträge zu ersehen sind.+==== 13Vstupenky: ====
  
-==== 15Anzug: ====+Každý účastník obdrží //vstupenku,// opatřenou svým jménem a umístěním, která má platnost pro hlavní Slavnost a poslavnost. Při vstupu do pobožnostní haly se touto vstupenkou prokáže //bez vyzvání,// stejně jako průkazem člena jednotlivých regionálních sdružení stoupenců Grálu.
  
-Zur Hauptfeier und Nachfeier //feierlicher Anzug.// Zu den sonstigen Andachten und Vorträgen //Sonntagsanzug.// Allen Damen, welche zur Haupt- und Nachfeier weiße Feierkleider tragen, steht die Kleiderablage der Andachtshalle zum Umkleiden zur Verfügung. Die Zeiten hierfür zeigt die jeweils ausgegebene Zeiteinteilung.+Vydávání vstupenek je před dnem hlavní Slavnosti //po// přípravné pobožnosti a sice ve školní budově.
  
-==== 16Verhalten im Tempel: ====+==== 14Časový rozvrh: ====
  
-Beim Kommen und Gehen muß größte Ruhe herrschen. Gespräche und Begrüßungen sind vor und in der Halle unbedingt zu vermeiden. Niemand darf die innere Sammlung der anderen Besucher stören. Nach der Feier soll jeder die empfangenen Eindrücke still in sich ausklingen lassendamit alles innerlich zum Erleben kommen kann. Mäntel und Hüte sind in der Kleiderablage unterzubringen. Die Plätze in der Halle werden durch Beauftragte angewiesen.+Pro slavnostní týden se vydává vždy zvláštní časový rozvrhs uvedením dob konání hlavní Slavnosti a poslavnosti a začátkem jiných pobožností a přednášek, jichž se lze účastnit.
  
-Das Verhalten während der Feier (Ausstehen, Setzen) richtet sich nach den vorn im Kreise vor dem Altar Sitzenden. Beim Vor- und Zurückgehen an den Tisch des Herrn sollen ältere und hilfsbedürftige Personen von den neben ihnen Sitzenden geführt werden. Außerdem stehen überall Helfer bereit.+==== 15Oblek: ====
  
-Wen aus körperlichen Gründen Übelsein befällt, wird durch bereitstehende Helfer hinausgeleitet, darf aber dann die Halle nicht mehr betreten.+K hlavní Slavnosti a k poslavnosti je nutný //slavnostní oblek.// K jiným pobožnostem a přednáškám //nedělní oblek.//
  
-Das Verlassen der Halle wird durch Helfer geregelt.+Všem dámám, které na hlavní Slavnost a poslavnost nosí bílý oblek je k dispozici šatna pro pobožnostní halu k převlečení. Doby zde ukazuje vždy vydaný časový rozvrh.
  
-===== DWirtschaftliche Anordnungen. =====+==== 16Chování v chrámu: ====
  
-==== 17Bürozeiten: ====+Při příchodu a odchodu musí panovat největší ticho. Rozmluvy a pozdravy před halou a v hale musí bezpodmínečně pominout. Nikdo nesmí vnitřní soustředění jiných návštěvníků rušit. Po Slavnosti má každé přijaté dojmy nechat tiše odeznít, tím vše může vnitřně přijít k prožití.
  
-Die Büros im Verwaltungsgebäude der Siedlung sind im allgemeinen geöffnet:+Pláště a klobouky se ukládají v šatně. Místa v hale vždy budou prostřednictvím pověřených ukázána.
  
-  * //Wochentags// +Chování během Slavností (vstávání, seděníse řídí podle sedících v přední řadě a před oltářem.
-    * von 8 – 11.40 Uhr vormittags und +
-    * von 2 – 6.10 Uhr nachmittags (am Samstag nur bis 4 Uhr) +
-  * //am Sonntag// +
-    * von 10 – 11.30 Uhr vormittags.+
  
-In der //Feierwoche// sind die Büros auch über Mittag geöffnet und nur während der Haupt- und Nachfeier und der Andachten geschlossen.+Při příchodu a odchodu ke stolu Páně mají starší a pomoc potřebující osoby být vedeny vedle nich sedícími. Kromě toho jsou pomocníci vždy připraveni.
  
-==== 18Gemeinsame Mahlzeiten: ====+Komu z tělesných příčin se udělá špatně, bude připravenými stojícími pomocníky vyveden, nesmí ale potom do haly více vstoupit.
  
-Die ständig auf dem Berge Weilenden vereinigen sich täglich (auch am Sonntag) 12 Uhr mittags zu einer gemeinsamen Hauptmahlzeit in der Speisehalle (Schulgebäude) und wochentags 6.30 Uhr abends (18.30 Uhr) zu gemeinsamem Abendessen.+Opuštění haly bude řízeno pomocníky.
  
-Die einmal erfolgte Anmeldung zur Teilnahme in den Essen ist bis zum Widerruf gültig Absagen für die einzelnen Mahlzeiten müssen jeweils tags vorher in das in der Speisehalle oder im Hauptbüro aufliegende Buch eingetragen werden.+===== DHospodářské uspořádání. =====
  
-In den Zeiten der Feiern wird die Verpflegung in der Speisehalle durch die Gaststätte zum Weberhof verabfolgt. Hieran können alle Besucher teilnehmen. Die Bezahlung der Mahlzeiten erfolgt dann durch Gutscheine, die im voraus gelöst werden können.+==== 17Úřední hodiny v kanceláři: ====
  
-Die angegebenen Zeiten müssen pünktlich eingehalten werden; 5 Minuten vor Beginn müssen die Teilnehmer in der Speisehalle sein.+Kanceláře ve správní budově v osadě jsou všeobecně otevřeny:
  
-==== 19. Post====+  * //Během týdne// 
 +    * dopoledne od 8 do 11:40 hodin 
 +    * odpoledne od 14 do 18:10 hodin (v sobotu jen do 16 hodin) 
 +  * //V neděli// 
 +    * od 10 do 11:30 hodin dopoledne
  
-Auch vorübergehenden Besuchern wird gestattet, sich ihre Post nach dem dem Herrn gehörenden Postsach (Schwaz, Postsach 56) kommen zu lassen. Die Post wird täglich von einem Beauftragten abgeholt und liegt dann im Pförtnerhaus oder im Briefschrank des Schulgebäudes zur Abholung bereit.+Ve //slavnostním týdnu// jsou kanceláře též přes poledne otevřeny – pouze během hlavní Slavnosti a poslavnosti a při pobožnostech jsou zavřeny.
  
-Abgehende Post kann in den Briefkasten am Pförtnerhaus eingeworfen werden. Abholung täglich 9 Uhr abends. Die Briefe müssen bereits mit Briefmarken freigemacht sein, sonst bleiben sie von der Beförderung ausgeschlossen.+==== 18Společná jídla: ====
  
-Briefmarken sind während der Bürozeit im Verwaltungsbüro erhältlich.+Stále na Hoře dlící sdružují se denně (také o neděli) ve 12 hodin v poledne ke společnému hlavnímu jídlu v jídelně (školní budova) a denně v 18:30 ke společným večeřím. Jednou podaná přihláška k účasti na jídle je platná až do odvolání. Odvolání pro jednotlivá jídla musí být zapsáno vždy den předem v jídelně nebo do vystavené knihy v hlavní kanceláři.
  
-Etwaige //Geldsendungen// sind beim Pförtner persönlich einzuzahlender ihre Beförderung durch den Postholer veranlaßtÜber ankommende Geldsendungen und eingeschriebene Briefe erhalten die Empfänger eine Mitteilung und können sie dann gegen Vorweis dieser Mitteilung im Verwaltungsbüro abholen.+V dobách slavností se strava vydává prostřednictvím pohostinství Weberhof. Zde se mohou zúčastnit všichni návštěvníci. Placení jídel následuje pak prostřednictvím poukázekkteré je možno předem zakoupit. Určený čas se musí přesně dodržovatPět minut před začátkem musí být účastníci v jídelně.
  
-//Telegramme// können telephonisch aufgegeben werden und sind im Verwaltungsbüro anzumelden. Ebenso wird den Besuchern die Benützung des //Staatstelephons// gegen Entrichtung der betreffenden Gebühren gestattet. Anmeldung der Gespräche ebenfalls im Verwaltungsbüro. Sprechzeiten durchgehend Tag und Nacht.+==== 19Pošta: ====
  
-==== 20Kraftwagen-Verkehr: ====+Také občasným návštěvníkům bude povoleno, aby svou poštu nechávali přijít do Pánu patřící poštovní přihrádky (Schwaz, přihrádka 56). Pošta bude denně pověřeným vyzvednuta a je připravena k vyzvednutí buď ve vrátnici nebo ve schránce školní budovy.
  
-Die Straße Vomp – Vomperberg ist für den Kraftwagen-Verkehr im Allgemeinen gesperrtMit der Gemeinde Vomp wurde jedoch eine Vereinbarung getroffen, daß Besucher des Berges, welche von Herrn Bernhardt hierzu die Erlaubnis erhalten, die Straße benützen dürfenHierfür wird an die Gemeinde jährlich eine größere Summe als Straßenerhaltungsbeitrag entrichtet. Besucher mit eigenem Kraftwagen, welche von dieser Erlaubnis Gebrauch machen wollenkönnen also jetzt schon bei der Anmeldung ihres Besuches darum bittenHierbei ist anzugeben:+Odeslaná pošta může se vhodit do poštovní schránky u vrátniceVyzvedává se denně ve 21 hodinDopisy musí již být opatřeny známkamijinak zůstanou vyloučeny z dopravy.
  
-  * Name des Kraftwagen-Besitzers, +Známky je možno obdržet během úředních hodin ve správní kanceláři.
-  * Herkunftsland, +
-  * genaue Bezeichnung des Wagens (Type), +
-  * Nummer, +
-  * Zeitdauer des Aufenthaltes.+
  
-Die außerdem erforderliche Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz führt dann die Gralsverwaltung herbei. Alle Anfallenden Gebühren fallen dem Wagenbesitzer zur Last und sind bei der Gralsverwaltung zu entrichtendie die Weitergabe durchführt.+Případné //peněžní zásilky// je nutno osobně zaplatit u vrátnéhokterý je předá poštovnímu doručovateli. O přišlých peněžních zásilkách a doporučených dopisech obdrží příjemci sdělení a mohou si pak proti průkazu toto sdělení v kanceláři vyzvednout.
  
-==== 21Personen- und Gepäck-Beförderung: ====+//Telegramy// se mohou podat telefonicky a musí se přihlásit v kanceláři správy.
  
-Die Abt. Gralsverwaltung übernimmt auch die Bestellung //von Personen-Kraftwagen und Pferdefuhrwerken// zum Abholen von Personen und Gepäck am und zum Bahnhof SchwazRechtzeitige Bestellung (im Allgemeinen 2 Tage vorher) erforderlich.+Právě tak bude návštěvníkům dovoleno používání //státního telefonu// po zaplacení příslušných poplatku. Přihlášení hovoru rovněž v kanceláři správyTelefonovat je možno ve dne i v noci.
  
-Für die Zeiten der Feiern wird bei günstigen Wegverhältnissen ein //Autobus-Verkehr// von Schwaz nach Vomp und ein //Personen-Kraftwagen-Verkehr// Vomp – Vomperberg eingerichtet. Hierfür werden jeweils Fahrpläne ausgegeben, die im Verwaltungsbüro zu haben sind.+==== 20Automobilová doprava: ====
  
-===== E. Schlußbestimmung. =====+Silnice Vomp – Vomperberg je pro automobilovou dopravu všeobecně uzavřena. S obcí Vomp bylo však dosaženo dohody, že návštěvníci Hory, kteří obdrží od pana Bernhardta povolení, smějí silnici používat. Za to se ročně zaplatí větší suma obci jako příspěvek za udržování silnice. Návštěvníci s vlastními auty, kteří chtějí obdržet toto dovolení, mohou tedy již při ohlášení své návštěvy o to prosit. Pro to je třeba udat: 
 + 
 +  * Jméno majitele auta, 
 +  * zemi příchodu, 
 +  * přesné označení vozu (typ), 
 +  * číslo, 
 +  * délku pobytu. 
 + 
 +Kromě toho je požadován souhlas okresního hejtmanství Schwaz. Vše zašlete na Správu Grálu. Všechny naběhlé poplatky jdou k tíži majitelů auta a mají se zaplatit u Správy Grálu, která provede další odevzdání. 
 + 
 +==== 21. Doprava osob a zavazadel: ==== 
 + 
 +Oddělení Správy Grálu přebírá také //objednávky na osobní automobily a koňskou dopravu// k vyzvednutí osob a zavazadel od a k nádraží Schwaz. Požaduje se včasné objednání (všeobecně 2 dny předem). 
 + 
 +Pro období slavností bude za příznivých cestovních poměrů zřízena //autobusová doprava// ze Schwazu do Vompu a //osobní automobilová doprava// Vomp – Vomperberg. K tomu budou vždy vydány jízdní řády, které jsou v kanceláři Správy. 
 + 
 +===== E. Závěrečné směrnice. =====
  
 ==== 22. ==== ==== 22. ====
  
-Mit diesen neuen Bestimmungen für Besucher verlieren alle früheren Festsetzungen hierüber ihre GeltungDiese Bestimmungen werden jedem Besucher ausgehändigtIn einem im Verwaltungsbüro aufliegenden Heft muß er den Empfang bestätigen und sich zur Einhaltung der Bestimmungen verpflichten.+S těmito novými směrnicemi pro návštěvníky ztrácejí všechna džívější ustanovení svou platnostTyto směrnice budou každému návštěvníku předányVe správní kanceláři musí pak jejich přijetí ve vystaveném sešitu potvrdit a zavázat se k dodržování směrnic.
  
 ---- ----
  
-//Vomperberg,// im Dezember 1936.+//Vomperberg,// v prosinci 1936
  
 <WRAP rightalign> <WRAP rightalign>
 //Oskar Ernst Bernhardt//\\ //Oskar Ernst Bernhardt//\\
-Abt. //Gralsverwaltung//+Odd. //Správy Grálu//
 </WRAP> </WRAP>
- 
----- 
- 
-{{ :de:abdrushin:bestimmungen-1936.pdf |Original}} 
de:andere:bestimmungen-1936
Last modified: 2022/03/06 14:17 by Marek Ištvánek