Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:ostatni:pravidla-1936

Pravidla

pro návštěvníky Abd-ru-shinovy osady na Vomperbergu.


A. Všeobecné.

1. Správa Grálu:

Všechny hospodářské a právní záležitosti osady pana Oskara Ernst Bernhardta (Abd-ru-shina) budou zpracovány oddělením „Správy Grálu“, které je sekretariátem Pána.

 • Adresa dopisu: O. E. Bernhardt, odd. Správy Grálu, Schwaz in Tyrol, poštovní přihrádka 56.
 • Adresa telegramu: Správa Grálu, Schwaz, Tyroly. Telegramy budou vždy ihned telefonicky na Horu dále předány.
 • Telefonní volání: Bernhardt, odd. Správy Grálu, Schwaz in Tyrol, číslo 131. Hovory jsou spojovány ve dne a v noci.

2. Grálské Slavnosti:

V každém roce budou konány na Svaté Hoře tři grálské Slavnosti a sice:

 • 30. května dopoledne v 11 hodin: Slavnost Svaté Holubice
 • 7. září dopoledne v 10 hodin: Slavnost Čisté Lilie
 • 29. prosince dopoledne v 10 hodin: Slavnost Zářící Hvězdy.

Všechny tři Slavnosti den předem, v 17 hodin, mají přípravnou předslavnost. Den po každé Slavnosti dopoledne v 9 hodin se koná poslavnost. Ve dnech po Slavnosti se konají denně přednášky a hodiny, kdy se člověk koří Bohu (slavnostní týden).

3. Účast na Slavnostech:

Ke Slavnostem budou připuštění jen lidé, kteří znají Poselství Grálu a podle slova Poselství chtějí žít, a to pouze tehdy, když sami ze sebe mají naléhavé přání zúčastnit se Slavnosti a prosí o to.

4. Jiná návštěva Hory:

Také v době mimo Slavnosti smějí na návštěvu přijít na kratší nebo delší čas stoupenci, kteří o to prosí a jsou připraveni se podřídit pevným směrnicím.

5. Ustanovení pro všechny návštěvníky:

Každý návštěvník si musí ujasnit, že každá jeho návštěva je zajištěním jeho výslovné prosby a že přichází na Horu, aby přijal duchovní hodnoty. Bylo by proto zcela falešné přikládat uspokojení materiálních potřeb vetší cenu. Snad jinak ve vztahu k ubytování a zásobování potravinami při pobytu v kraji byly shledány nutným. Zřeknutí se zvláštních požadavku musí být pro každého návštěvníka samozřejmým.

Kdo se nechce vpravit do pořádku na Hoře, ten ať nechá Horu daleko stranou.

Požadavky na ubytování a stravování mohou být dány tak, aby odpovídaly daným poměrům.

Kromě toho nemocní a potřebující zotavení, při ohlášení přesných, ale krátkých údajů o příčině, budou moci prosit o zvláštní ohledy.

6. Ohlášení:

Všechna ohlášení k návštěvě Hory mají směrovat na oddělení „Správy Grálu“.

Oznámení pro Slavnosti jsou shromážděna skupinovými (zemskými) vedoucími a 3 týdny přede dnem hlavní Slavnosti uzavřena a předložena.

Každé ohlášení musí obsahovat:

 • a) Křestní jméno a příjmení každé ohlášené osoby, také jednotlivé členy rodiny, u dětí s údaji o dospělých,
 • b) přesnou adresu návštěvníků,
 • c) den příjezdu a pokud možno hodinu příjezdu na nádraží Schwaz (údaj o vlaku),
 • d) přesnou délku pobytu,
 • e) údaj o prosbě k vyzvednutí z nádraží (počet osob nebo jen zavazadel – viz bod číslo 21),
 • f) údaj o prosbě k účasti na společných obědech – viz bod číslo 18.

Ohlášení následuje po vyplnění nejjednodušších přihlašovacích karet, které lze získat od skupinových (zemských) vedoucích.

Ohlášení, která nebudou obsahovat všechny údaje, nebudou moci být vyřízena.

Ke všem dotazům musí být přiloženo zpětné poštovné.

7. Zaopatření:

Zaopatření řídí Správa Grálu. Příslušný ubytovací poukaz je konečný a závazný. Následující poukaz bude přihlášenému udělen pro dobu Slavností – avšak prostřednictvím skupinového (zemského) vedoucího.

Samozřejmě ubytování na Vomperbergu musí za všech okolností zůstat vyhrazeno na dobu Slavností, také ve Vompu a Schwazu. Právě tak směna nebo výměna určeného ubytování mezi návštěvníky se nepřipouští. Pouze v naléhavých, výjimečných případech může se to vyprosit ve Správě Grálu.

8. Odřeknutí:

Pokud nastoupí překážka pro příchod nebo se posune z naléhavých důvodů den příchodu, tak se to co nejdříve oznámí Správě Grálu.

Pokud odřeknutí nepřijde včas, tak musí ohlášený uhradit náklady.

Rovněž tak objednaný odvoz, který jede na nádraží zbytečně.

9. Příchod:

Všichni návštěvníci, lhostejno, zda jsou umístěni na Hoře, ve Vompu nebo ve Schwazu, pokud možno ještě v den příchodu, nejpozději v následující den, se osobně ve správní budově ohlásí. Ohlášení na obecním úřade ve Vompu se pak již nevyžaduje. Pro hostince předepsané policejní ohlášení uskuteční tato sama.

B. Zvláštní směrnice pro pobyt.

10. Chování návštěvníků:

Všichni návštěvníci se musí vpravit do pořádku na Hoře.

V chování návštěvníků ve styku se stálými obyvateli Hory, vzájemně a s domácími musí být vůle každého návštěvníka zcela zřejmá. Z celého jeho chování musí být poznat, že jako vážný, zralý člověk chce pro svou osobu uskutečňovat požadavky Poselství. Také ti, jež nejsou stoupenci, musí získat dojem, že zde jde o vysoko se snažícího člověka, který sleduje duchovní cíle. Že patří k lidem, kteří se snaží zdokonalit se, kteří nejsou žádní tlachalové, blouznivci a že mezi stoupenci nelze nalézt fantasty a fanatiky. A musí být jasně vidět, že se nebude snažit o žádné jiné cíle než pouze o duchovní; neboť vše jiné by také bylo v rozporu s Poselstvím.

Každý návštěvník má prokázat, že poznal budující hodnotu správného mlčení. Neužitečné řeči o všedních věcech by pouze ukázaly, že návštěvník nepochopil, které vyšší hodnoty zde mohl dosáhnout.

Bezpodmínečně se zakazuje hovořit s nestoupenci, zvláště také s těmi, kteří poskytují ubytování, o Poselství Grálu, o Slavnostech a přednáškách nebo o zařízení v osadě. Také na dotazy nebude smět se jim dát odpověď. Tedy nemá dojít k žádné náborové činnosti pro Poselství Grálu.

Politickým rozmluvám vzájemným a s cizími lidmi se budete muset rovněž vyhnout. V tomto směru má každý návštěvník tak dlouho jak dlí na Hoře chovat se zcela neutrálně. Totéž platí pro pobyt ve Vompu a Schwazu.

Každý návštěvník musí vědět, že neužitečnými řečmi se stoupenci, i když byly také jistě tak dobře míněny, vždy znovu byly způsobeny škody. Neboť překroucení a nesprávné předání slyšeného je podle učiněných zkušeností neodstranitelný důsledek neužitečných řečí.

Není nic na Hoře, co by se muselo skrývat, ale člověk se má vyhnout tomu, aby nebylo o tom rozšiřováno falešné.

Ve styku s domácími má se každý návštěvník snažit být zdvořilý a přátelský. K tomu patří také ohled na majetek sedláků. Na pole a louky nebude se smět vstoupit. Škodám na nivách je třeba se bezpodmínečně vyhnout. Květiny lze trhat jen na okraji cesty. Nějaké odebírané potraviny (máslo, mléko atd.) se platí podle místně obvyklých cen. Kdo věří, že má příčinu ke stížnosti, může to sdělit Správě Grálu. Osobním sporům je nutno se v každém případě vyhnout. Stávající dobrá shoda s domácími obyvateli nesmí být v žádném případě zakalena.

Kdo se přes tyto Směrnice o chování na Hoře chová nesprávně, musí počítat s tím, že mu další návštěva Hory nebude více povolena!

11. Pobožnosti a přednášky:

Během celého roku se pravidelně konají:

 • Každou neděli v 9 hodin dopoledne pobožnost.
 • Každou středu v 19:30 přednáška, na níž se mohou všichni stoupenci zúčastnit a návštěvníci mohou být v každý čas vykázáni.

O nedělích bude 20 minut před začátkem pobožnosti znít zvon ve správní budově. Vždy 5 minut před začátkem budou dveře zavřeny a nikdo pak nebude více vpuštěn.

Kromě toho budou se konat ve více večerech v týdnu pravidelné přednášky a předčítání pro různé nositele kříže. Na příslušných předčítáních smějí se také zúčastnit návštěvníci. Doby, které nejsou všeobecně určeny, lze vidět jako oznámení plakátováné na různých tabulích.

12. Přijetí:

Všichni návštěvníci, kteří chtějí o to prosit, aby mluvili s Pánem, paní Marií nebo slečnou Irmingard, musejí se ohlásit ve správní budově. V době Slavností jsou tam vystaveny knihy, do kterých se musí návštěvníci zapsat. Doba návštěvy jim bude potom sdělena. Návštěvníci, kteří o Slavnostech zde zůstanou pouze několik dní, musí to co nejdříve ohlásit, pokud možno ještě před hlavní Slavností.

C. Provedení Slavností.

13. Vstupenky:

Každý účastník obdrží vstupenku, opatřenou svým jménem a umístěním, která má platnost pro hlavní Slavnost a poslavnost. Při vstupu do pobožnostní haly se touto vstupenkou prokáže bez vyzvání, stejně jako průkazem člena jednotlivých regionálních sdružení stoupenců Grálu.

Vydávání vstupenek je před dnem hlavní Slavnosti po přípravné pobožnosti a sice ve školní budově.

14. Časový rozvrh:

Pro slavnostní týden se vydává vždy zvláštní časový rozvrh, s uvedením dob konání hlavní Slavnosti a poslavnosti a začátkem jiných pobožností a přednášek, jichž se lze účastnit.

15. Oblek:

K hlavní Slavnosti a k poslavnosti je nutný slavnostní oblek. K jiným pobožnostem a přednáškám nedělní oblek.

Všem dámám, které na hlavní Slavnost a poslavnost nosí bílý oblek je k dispozici šatna pro pobožnostní halu k převlečení. Doby zde ukazuje vždy vydaný časový rozvrh.

16. Chování v chrámu:

Při příchodu a odchodu musí panovat největší ticho. Rozmluvy a pozdravy před halou a v hale musí bezpodmínečně pominout. Nikdo nesmí vnitřní soustředění jiných návštěvníků rušit. Po Slavnosti má každé přijaté dojmy nechat tiše odeznít, tím vše může vnitřně přijít k prožití.

Pláště a klobouky se ukládají v šatně. Místa v hale vždy budou prostřednictvím pověřených ukázána.

Chování během Slavností (vstávání, sedění) se řídí podle sedících v přední řadě a před oltářem.

Při příchodu a odchodu ke stolu Páně mají starší a pomoc potřebující osoby být vedeny vedle nich sedícími. Kromě toho jsou pomocníci vždy připraveni.

Komu z tělesných příčin se udělá špatně, bude připravenými stojícími pomocníky vyveden, nesmí ale potom do haly více vstoupit.

Opuštění haly bude řízeno pomocníky.

D. Hospodářské uspořádání.

17. Úřední hodiny v kanceláři:

Kanceláře ve správní budově v osadě jsou všeobecně otevřeny:

 • Během týdne
  • dopoledne od 8 do 11:40 hodin
  • odpoledne od 14 do 18:10 hodin (v sobotu jen do 16 hodin)
 • V neděli
  • od 10 do 11:30 hodin dopoledne

Ve slavnostním týdnu jsou kanceláře též přes poledne otevřeny – pouze během hlavní Slavnosti a poslavnosti a při pobožnostech jsou zavřeny.

18. Společná jídla:

Stále na Hoře dlící sdružují se denně (také o neděli) ve 12 hodin v poledne ke společnému hlavnímu jídlu v jídelně (školní budova) a denně v 18:30 ke společným večeřím. Jednou podaná přihláška k účasti na jídle je platná až do odvolání. Odvolání pro jednotlivá jídla musí být zapsáno vždy den předem v jídelně nebo do vystavené knihy v hlavní kanceláři.

V dobách slavností se strava vydává prostřednictvím pohostinství Weberhof. Zde se mohou zúčastnit všichni návštěvníci. Placení jídel následuje pak prostřednictvím poukázek, které je možno předem zakoupit. Určený čas se musí přesně dodržovat. Pět minut před začátkem musí být účastníci v jídelně.

19. Pošta:

Také občasným návštěvníkům bude povoleno, aby svou poštu nechávali přijít do Pánu patřící poštovní přihrádky (Schwaz, přihrádka 56). Pošta bude denně pověřeným vyzvednuta a je připravena k vyzvednutí buď ve vrátnici nebo ve schránce školní budovy.

Odeslaná pošta může se vhodit do poštovní schránky u vrátnice. Vyzvedává se denně ve 21 hodin. Dopisy musí již být opatřeny známkami, jinak zůstanou vyloučeny z dopravy.

Známky je možno obdržet během úředních hodin ve správní kanceláři.

Případné peněžní zásilky je nutno osobně zaplatit u vrátného, který je předá poštovnímu doručovateli. O přišlých peněžních zásilkách a doporučených dopisech obdrží příjemci sdělení a mohou si pak proti průkazu toto sdělení v kanceláři vyzvednout.

Telegramy se mohou podat telefonicky a musí se přihlásit v kanceláři správy.

Právě tak bude návštěvníkům dovoleno používání státního telefonu po zaplacení příslušných poplatku. Přihlášení hovoru rovněž v kanceláři správy. Telefonovat je možno ve dne i v noci.

20. Automobilová doprava:

Silnice Vomp – Vomperberg je pro automobilovou dopravu všeobecně uzavřena. S obcí Vomp bylo však dosaženo dohody, že návštěvníci Hory, kteří obdrží od pana Bernhardta povolení, smějí silnici používat. Za to se ročně zaplatí větší suma obci jako příspěvek za udržování silnice. Návštěvníci s vlastními auty, kteří chtějí obdržet toto dovolení, mohou tedy již při ohlášení své návštěvy o to prosit. Pro to je třeba udat:

 • Jméno majitele auta,
 • zemi příchodu,
 • přesné označení vozu (typ),
 • číslo,
 • délku pobytu.

Kromě toho je požadován souhlas okresního hejtmanství Schwaz. Vše zašlete na Správu Grálu. Všechny naběhlé poplatky jdou k tíži majitelů auta a mají se zaplatit u Správy Grálu, která provede další odevzdání.

21. Doprava osob a zavazadel:

Oddělení Správy Grálu přebírá také objednávky na osobní automobily a koňskou dopravu k vyzvednutí osob a zavazadel od a k nádraží Schwaz. Požaduje se včasné objednání (všeobecně 2 dny předem).

Pro období slavností bude za příznivých cestovních poměrů zřízena autobusová doprava ze Schwazu do Vompu a osobní automobilová doprava Vomp – Vomperberg. K tomu budou vždy vydány jízdní řády, které jsou v kanceláři Správy.

E. Závěrečné směrnice.

22.

S těmito novými směrnicemi pro návštěvníky ztrácejí všechna džívější ustanovení svou platnost. Tyto směrnice budou každému návštěvníku předány. Ve správní kanceláři musí pak jejich přijetí ve vystaveném sešitu potvrdit a zavázat se k dodržování směrnic.


Vomperberg, v prosinci 1936

Oskar Ernst Bernhardt
Odd. Správy Grálu

cs:ostatni:pravidla-1936
Last modified: 2022/03/05 23:33 by Marek Ištvánek